Non-stop
Opintojakson nimi YAMK: Yrittäjyys osana uraa
Opintojakson ajankohta 01.08.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Antti Sekki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.05.2023 - 01.10.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

YAMK: Yrittäjyys osana uraa

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • analysoida työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata niiden yrittäjämäisen luonteen
 • kategorioida ja tunnistaa omaan osaamisen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
 • luokitella henkilökohtaiset yrittäjyysominaisuutensa ja kykenee vertaamaan niitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
 • laatia henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtää sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
 • analysoida onnistutuneet myyntityön peruselementit

Edeltävyysehdot

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC-pohjainen verkkototeutus, jokainen opiskelija voi edetä omaan tahtiin, aikaan tai paikkaan sitomatta..

Opintojakso muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisalustalla.

Tulevaisuuden työelämä (Moduuli 1)

 • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista

Alustatalouden ansaintamahdollisuudet (Moduuli 2)

 • Moduulin tavoite: Opiskelija saa kattavan käsityksen alustatalouden eri muodoista ja niiden mahdollisuuksista lisätulojen ansaitsemisen näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa valita omaan osaamisen soveltuvimmat alustat.

Oman osaamisen tunnistaminen (Moduuli 3)

 • Moduulin tavoite: Moduulin haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu. HUOM! Kyseisen moduulin alaisuudessa on mahdollista kehittää myös omaa liikeideaa!

Freenlace-yrittäjän laskentatoimi (Moduuli 4)

 • Moduulin tarkoitus: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja kassanhallinnan perusteet. Tämän osaamisen perusteella opiskelijat ymmärtävät henkilökohtaisen tuntikirjanpidon merkityksen osana oman osaamisen tai tuotteen hinnoittelua. Moduulin tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita opiskelijan oman yrityksen (palvelun/tuotteen) hinnan laskemiseksi.

Oman osaamisen kaupallistaminen (Moduuli 5)

 • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4.
 • Sekki, A. (2021). Alustatalousyrittäjyys – opas sivutuloista kiinnostuneelle. Bookcover.
 • ekki (2023) Vaurastu osaomistajana – osakkaan rooli perinteisenä, startup- ja buyout-yrittäjänä, ISBN 978-952-14-4982-6, AlmaTalen.
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti

Opintojakson lisätiedot

Syksyllä 2023 alkaa uusi opintojakso Osakkuus osana uraa, joka sopii jatkoksi Yrittäjyys osana uraa -opinnolle.