Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Yritysvastuu
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Mia Tarhanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.08.2022 - 30.09.2022
Ilmoittautumistiedot

Yritysvastuu

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja toimijatasot
 • tunnistaa eri toimialojen merkittävimpiä vaikutuksia toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää yritysvastuun osana tuloksellista liiketoimintaa
 • tuntee omaan ammattiosaamiseensa liittyviä kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ja työ- & toimintatapoja
 • osaa perusperiaatteet vastuullisen liiketoiminnan johtamisesta ja tärkeimmistä työkaluista

Sisältö

 • Yritysvastuun läpileikkaus
 • Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Taloudellinen vastuu
 • Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Sosiaalinen vastuu
 • Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: Ekologinen vastuu
 • Toimitusketjun vastuullisuus
 • Vastuullisuuden toteuttaminen
 • Vastuullisuusviestintä
 • Vastuullinen kuluttaminen

Edeltävyysehdot

Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri – arvosana 1

 • Opiskelija nimeää joitakin vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä
 • Opiskelija tuntee joiltakin osin yritysvastuun vaikuttavuutta
 • Opiskelija määrittelee vastuullisuuden osa-alueet toteavasti
 • Opiskelija nimeää erilaisia yritysvastuun toteuttamistapoja ja työkaluja
 • Opiskelija kuvailee vastuulliseen kuluttamiseen sisältyviä asioita

Arviointikriteeri – arvosana 3

 • Opiskelija selittää vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä ja antaa esimerkkejä ilmiöiden välisistä riippuvuussuhteista
 • Opiskelija vertailee joiltakin osin yritysvastuun vaikuttavuutta eri toimialoilla
 • Opiskelija esittelee toimitusketjujen sidonnaisuutta yritysvastuuseen
 • Opiskelija kuvailee esimerkkien avulla vastuullisuuden osa-alueita
 • Opiskelija esittelee sujuvasti vastuulliseen kuluttamiseen sisältyvää kysyntää ja tarjontaa
 • Opiskelija kertoo esimerkkejä, miten yritysvastuuta toteutetaan ja työkaluja hyödynnetään

Arviointikriteeri – arvosana 5

 • Opiskelija arvioi vastuulliseen liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista
 • Opiskelijalla on perusteltuja näkemyksiä yritysvastuusta
 • Opiskelija ehdottaa ideoita uusiksi toimintatavoiksi eri toimijoiden välillä ja yli toimialarajojen
 • Opiskelija ideoi, miten vastuullista kuluttamista voisi tuoda uudella tavalla eri kohderyhmille
 • Opiskelija arvioi eri yritysten toimintatapoja vastuullisuuden näkökulmasta ja ehdottaa relevantteja kehitysehdotuksia

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (WOR8RZ001) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.