Digiohjaus terveysalalla

-
3 OP

Ala:  Digitaalisuus, ohjaaminen, ohjaus, Potilasohjaus, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää digitaalisesti tapahtuvan asiakas- ja potilasohjauksen lähtökohdat, keskeiset käsitteet sekä toimintaperiaatteet
• ymmärtää ohjausprosessin kulun ja asiakkaan/potilaan roolin ohjausprosessissa
• tietää erilaisia digitaalisia apuvälineitä ja sovelluksia sekä osaa hyödyntää niitä asiakkaan/potilaan ohjauksessa sosiaali- ja terveysalalla
• osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan/potilaan ohjausta, hyödyntäen digitaalisia apuvälineitä ja sovelluksia

Opintojakson sisältö

• Asiakas- ja potilasohjaustoiminnan käsitteet ja ohjausprosessi
• Asiakkaan/potilaan rooli ohjausprosessissa
• Asiakkaan/potilaan ohjauksen ja ohjaustoiminnan tasot
• Digitaalisen ohjauksen hyvät käytännöt ja sen erityispiirteet sosiaali- ja terveysalalla
• Digitaalisen ohjauksen eettiset ja juridiset lähtökohdat, mm. tietosuoja ja tietoturva
• Vuorovaikutus digitaalisessa asiakkaan/potilaan ohjauksessa
• Digitaalisen ohjauksen menetelmät (esim. verkkoneuvotteluvälineet, videoiden teko-ohjelmat, interaktiiviset työkalut, sosiaalinen media, ryhmäyttämistä tukevat välineet, digitaaliset oppimisen välineet)
• Digiohjaukseen valmistautuminen ja digiohjauksen ohjaussuunnitelma
• Digiohjaustilanteen toteuttaminen
• Digitaalisen ohjausprosessin arviointi ja kirjaaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson työskentelytavat

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Käytössä on Optima-verkko-oppimisympäristö.
Opintojakso sisältää sekä itsenäistä työskentelyä (esim. tiedonhaku, tehtävät) että yhteisöllistä oppimista (esim. kokemusten jakaminen).
Opintojakson suorittaminen vaatii viikottaisia pienryhmätapaamisia tai yksilö-/pienryhmätehtäviä (verkossa).

Opintojakson aikataulutus

AJOITUS:
Viikot 16-21/2020, eli 13.4.2020-24.5.2020
SISÄLTÖ:
Opintojakso toteutuu kuuden viikon aikana ja koostuu kuudesta eri teemasta. (Kullekin viikolle on oma teemansa.)
TEEMA 1 Asiakkaan/potilaan ohjaaminen sos.- ja terveysalalla
TEEMA 2 Digiohjauksen periaatteet ja erityispiirteet
TEEMA 3 Digiohjauksen menetelmät
TEEMA 4 Valmistautuminen digiohjaukseen
TEEMA 5 Digiohjauksen toteutus
TEEMA 6 Digiohjauksen arviointi
Opinnot suoritettava 24.5.2020 mennessä.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Muuta infoa: 

Turun AMK:n omien opiskelijoiden kiintiö: 20
CampusOnline opintojaksokiintiö: 50
Avoimen amk:n opintojaksokiintiö: 20 on täynnä
Jotta kurssi toteutuu, pitää ilmoittautuneita olla vähintään 30 opiskelijaa muista korkeakouluista (muista kuin Turun AMK:sta).
Opintojakso on suunnattu pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla opiskeleville (ja/tai alalla jo toimiville) henkilöille, mutta opintojaksolla opittavia asioita voidaan soveltaa myös muilla aloilla.
Suositeltavaa on, että opiskelija on opiskellut vähintään kaksi lukukautta ja suorittanut ainakin yhden työelämäharjoittelun ennen opintojakson alkua.

Aikaisemmat opinnot: 

Opintojakso on suunnattu pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla opiskeleville (ja/tai alalla jo toimiville) henkilöille, mutta opintojaksolla opittavia asioita voidaan soveltaa myös muilla aloilla.
Suositeltavaa on, että opiskelija on opiskellut vähintään kaksi lukukautta ja suorittanut ainakin yhden työelämäharjoittelun ennen opintojakson alkua.

Opettaja(t): Henna Vuoriranta
Email: henna.vuoriranta@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepin kautta.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 29.03.2020
Ajankohta: 13.04.2020 - 24.05.2020