Digitaaliset toimintaympäristöt

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Opiskelija:
– tuntee alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet
– tuntee digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteet
– osaa suunnitella digitaalisia tuotantoja.

Sisältö:
Digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmät.

Opintojakso on suunnattu sekä kulttuuri- että ICT-alojen opiskelijoille ja ammattilaisille, sillä sen tarkoituksena on tukea näiden alojen rajapinnoilla tapahtuvaa toimintaa.

Toteutuksen sisällöt on tuotettu Creathon-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä vahvistamaan kulttuuri- ja ICT-alojen välisiä rajapintoja. Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Taide- ja kulttuurialoille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen. Monissa ICT-alojen projekteissa taas tarvitaan monipuolista sisältöä, jonka tuotannon kulttuurialan osaajat hallitsevat.

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisen ja ajankohtaisen materiaalin sekä asiantuntijakaartin johdolla mm. lisätyn ja virtuaalitodellisuuden, avoimen datan ja robotiikan mahdollisuuksiin.

Lue lisää hankkeesta osoitteesta: https://creathon.metropolia.fi/

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso sisältää kolme webinaaria, jotka tallennetaan ja siten katsottavissa myöhemmin: 10.10.2019 klo 08.30–10.00 15.11.2019 klo 08.30–10.00 12.12.2019 klo 12.30–14.00 Opintojakso suoritetaan BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä. Se sisältää itsenäisiä tehtäviä ja ryhmäkeskusteluja, jotka ovat suoritettavissa opiskelijan valitsemina ajankohtina kurssin kuluessa.
Arviointi: 
Numeroarvio 0-5. Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) 1 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelijalla soveltamiskyky on kuitenkin vakavasti puutteellinen. Opiskelija hallitsee 40–54% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 2 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelija hallitsee 55–64% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - hyvä (3-4) 3 tai hyvä: Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta joidenkin moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Opiskelija hallitsee 65–74% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 4 tai hyvä: Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelijan teoreettisen tai taitoperustaiseen aineksen hallintaan liittyvät virheet eivät ole perustavaa laatua. Opiskelija hallitsee 75–89% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - kiitettävä (5) 5 tai kiitettävä: Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa taitoa erittäin hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija hallitsee 90–100% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.
Aikaisemmat opinnot: Ei ole.
Opettaja(t): Oona Tikkaoja
Email: oona.tikkaoja@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 03.10.2019
Ajankohta: 10.10.2019 - 31.12.2019