Elintarvikkeet ja ravitsemus

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteet: Opiskelija tuntee elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistukseen liittyviä kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä, opiskelija osaa tulkita suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opiskelu; harjoitustyöt ja oppimistehtävät, keskustelutehtävät, Moodle-tentti. Aikaa kurssitehtävien suorittamiseen on 30.7.2019 asti

Arviointi: 

numeroarviointi 0-5

Aikaisemmat opinnot: Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Opettaja(t): Mari Kinnunen
Email: mari.kinnunen@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 14.05.2019 - 30.07.2019
TÄYNNÄ