Autismin kirjo ja kuntoutus

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet:
1.Tunnet autismikirjoon kuuluvien häiriöiden luokituksen.
2.Tiedät autismikirjon häiriöille tyypillisiä piirteitä yksilön elämänkaaren eri vaiheissa.
3.Tunnet autismikirjoon kuuluvan lapsen, nuoren ja aikuisen yksilöllistä kehitystä, oppimisvalmiuksia ja osallisuutta tukevia kuntoutuskeinoja.

Sisältö:
1. Millainen on autismikirjon häiriöiden luokitus?
2. Miten autismikirjon häiriöt ilmenevät eri toimintaympäristöissä eri ikäisillä henkilöillä?
3. Millaisia kuntoutuskeinoja käytetään, kun tuetaan eri ikäisten autismikirjon henkilöiden kehitystä, oppimisvalmiuksia ja osallisuutta?

Kyseessä verkkokoulutus, joka sisältää yksilötyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Opiskeluun kuuluu 2 oppimistehtävä ja 2 oppimispäiväkirjaa. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Objectives: Kts. kohta Opintojakson kuvaus
Working methods and scheduling: Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa siten, että suoritukseen kuuluu itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä verkossa ja oppimispäiväkirja luetusta aineistosta. Ei tenttiä.
Assessment: 
Tehtävät 3 op arvioidaan asteikolla 1-5 ja kaksi oppimispäiväkirjaa 2 op asteikolla Hyväksytty/ Täydennettävä. Koko opintojakson arvosana 0-5 muodostuu tehtävien arvosanoista.
Teacher(s): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@xamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 31.03.2019
Date: 06.05.2019 - 31.08.2019