Spring
Course name German for Hotel, Restaurant and Tourism Industry 3
Course date 16.01.2023 - 17.03.2023
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Sirpa Kajarinne
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 07.12.2022
Enrol
Course enrolment info

German for Hotel, Restaurant and Tourism Industry 3

16.01.2023 - 17.03.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • ymmärtää ja osaa laatia yksinkertaisia liike-elämän viestejä
  • hallitsee ammatillista sanastoa
  • ymmärtää kielialueen kulttuuria
  • hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

  • Erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutilanteita
  • Liikeviestinnän perusteita
  • Oman alan sanaston soveltamista
  • Kulttuurierojen huomioimista viestinnässä
  • Syvennetään kielen perusrakenteiden hallintaa

Prerequisites

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 2 tai vastaavat tiedot. (Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen asteikon mukaan.)

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija kykenee ymmärtämään välttävällä tasolla yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosana 3 Opiskelija kykenee hyvin ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusiin kielenkäyttötilanteisiin.

Arvosana 5 Opiskelija ymmärtää erinomaisesti erilaisia suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin kielenkäyttötilanteisiin.

Course way of working and time table

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA003) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.