Summer
Course name Intangible Cultural Heritage as a trade
Course date 03.05.2023 - 23.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB, Hospitality Management HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Intangible Cultural Heritage as a trade

03.05.2023 - 23.08.2023

Course description

Opiskelija ymmärtää miten yritys toimii ja osaa hahmottaa valmiuksiaan aineettoman kulttuuriperinnön yrittäjänä. Opiskelija hahmottaa yrityksen perustamisen vaiheet ja osaa pohtia erilaisille toimijoille sopivia yritysmuotoja. Lisäksi opiskelija ymmärtää aineettoman kulttuuriperinnön käsitteen ja huomaa elävän perinnön läsnäolon erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija ymmärtää, miksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskeva yleissopimus on laadittu ja mitkä ovat sen tavoitteet. Opiskelija näkee aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöiden suojelutyön mahdollisuudet pohjana uusille kaupallisille ja pedagogisille innovaatioille, jotka samalla edistävät perinteen säilymistä ja siirtymistä sukupolvelta toiselle.

SISÄLTÖ

Opintojakson sisältönä on muodostaa käsitys yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä. Opiskelija analysoi omia yrittäjävalmiuksiaan aineettoman kulttuuriperinnön osaajana ja perehtyy yrityksen toimintaedellytyksiin ja toimintaympäristöihin. Kurssilla tutustutaan myös oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöihin pohditaan kohteiden suojelutyön suomia mahdollisuuksia työllistävien innovaatioiden näkökulmasta. Opintojaksolla kartoitetaan myös yrittämisen riskejä sekä yrittäjän visiota, mahdollisuuksia ja luovaa vapautta oman, alakohtaisen kiinnostuksen mukaan.

Prerequisites

Opintojakso sopii erityisesti yrittäjyyttä suunnitteleville kansanperinneosaajille, tapahtumatuottajille, kulttuuriyrittäjille, matkailualan toimijoille, kulttuuriperintöalan opiskelijoille sekä alan parissa toimiville, jotka haluavat ymmärtää kulttuuriperintötyön uusia malleja ja käsityksiä yrittäjyyden kautta.

Opintojakson suorittaminen ei välttämättä vaadi aiempia aiheeseen liittyviä opintoja. Opintojakso Aineeton kulttuuriperintö (5 op) avaa laajemmin aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä ja antaa valmiuksia tämän opintojakson suorittamiseen.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

 

Course way of working and time table

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.