Non-stop
Course name Promote brain health by focusing on health literacy
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Merja Hoffrén-Mikkola ja Katri Turunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.06.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Promote brain health by focusing on health literacy

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Opintojakson kuvaus: Opintojaksolla perehdytään terveyden lukutaidon käsitteeseen ja terveyden lukutaitoa määrittäviin tekijöihin yksilö- ja organisaatiotasolla. Opintojaksolla tarkastellaan terveyden lukutaitoa erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta. Perehdytään uusimpaan aivoterveyttä koskevaan tutkimusnäyttöön. Opintojaksolla harjoitellaan arvioimaan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi perehdytään siihen millaisilla menetelmillä aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärtämistä ja käyttöönottoa sekä aivoterveyttä edistäviä käyttäytymisen muutosprosesseja voidaan tukea elämäntapaohjauksella. Opintojaksolla tarkastellaan aivoterveyttä edistävän ja muistiystävällisen toiminnan hyödyntämistä asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä mitä terveyden lukutaito tarkoittaa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen
 • arvioida sitä, kuinka organisaatio edistää terveyden lukutaitoa sekä esittää keinoja, joilla organisaatio voi edistää terveyden lukutaitoa
 • määrittelee tunnetut aivoterveyttä edistävät tekijät ja toimet
 • selittää terveyden lukutaidon yhteyttä aivoterveyteen
 • arvioida kriittisesti kirjallisen, suullisen ja verkossa olevan aivoterveyteen liittyvän informaation ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä
 • selittää, millaisilla menetelmillä voidaan arvioida, ymmärtääkö yksilö aivoterveyteen liittyvää informaatiota
 • selittää millaisilla keinoilla voidaan tukea informaation ymmärtämistä ja hyödyntämistä aivoterveyden edistämisessä
 • hyödyntää motivoivan haastattelun periaatteita aivoterveyttä edistävässä elämäntapaohjauksessa
 • toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen.

Sisältö

 • Terveyden lukutaito yksilön ja yhteisön/organisaation resurssina
 • Aivoterveyttä edistävät tekijät viimeisimmän tutkimusnäytön perusteella
 • Aivoterveyteen liittyvän informaation arviointi terveyden lukutaidon näkökulmasta
 • Terveyden lukutaidon tukeminen
 • Aivoterveyttä edistävä elämäntapaohjaus
 • Aivoterveyttä edistävien ja muistiystävällisten palvelujen kehittäminen

Prerequisites

Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto

Assessment criteria

Hyväksytty-Hylätty. Arviointi kuukauden viimeinen päivä lukuun ottamatta heinäkuuta.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja oppimistehtävistä verkossa. Opintojaksolla on osana itsenäistä opiskelua nauhoitettuja verkkoluentoja, joihin liittyy oppimistehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään kirjallinen oppimistehtävä, jossa käytetään tutkimuskirjallisuutta ja noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. Tehtäviin voi liittyä audiovisuaalisuutta, kuten videoiden tai podcastin toteuttamista. Yhdessä oppimista edistetään verkkokeskusteluilla.

Course info

Tekniset välineet, jotka mahdollistat opiskelun Moodle-ympäristössä ja audiovisuaalisen materiaalin toteuttamisen.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).