Spring
Course name Carbon cycle and low-carbon food chain
Course date 08.01.2024 - 12.03.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Technology HUB
Teacher Kari Laasaasenaho
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 29.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Carbon cycle and low-carbon food chain

08.01.2024 - 12.03.2024

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)
 • Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa
 • Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta
 • Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia
 • Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä

Opintojakson sisältö:

 • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, Ilmastonmuutos, pohdintatehtävä
 • Fotosynteesi ja ilmakehän hiili (Biomassojen rooli, hiilen kierto, päästölähteet)
 • Ruokaketjun päästöt, hiilijalanjälki, hiilensidonta ja hiilinielut (maatalous globaalina päästölähteenä)
 • Vähähiilisyyden tukeminen maatiloilla (turvemaiden rooli, uusiutuva energia, uudet tuotantotavat, viljelykierto)
 • Tulevaisuus ja hiilidioksidin talteenotto (kompensaatiot, hiilensidontapalvelut, maatalouspolitiikka, kansainväliset sopimukset)

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5

Arviointi 5:

 • Opiskelija selittää, mihin luonnontieteellisiin ilmiöihin hiilenkierto perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä luonnontieteellisiä ongelmia ja käsitteitä.
 • Opiskelija selittää vähähiiliseen tuotantoon tähtäävää tekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • Opiskelija pystyy kuvailemaan vähähiilisyyteen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan.
 • Opiskelija vertailee vähähiilisen tuotannon kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arviointi 4-3:

 • Opiskelija kuvaa hiilenkierron luonnontieteellisiä perusteita sekä selittää hiilenkiertoa koskevia ilmiöitä.
 • Opiskelija tekee yhteenvedon vähähiilisyyteen pyrkivistä tekniikoista ja selittää niihin vaikuttavia tekijöitä.
 • Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä vähähiilisyyden lisäämiseksi.
 • Opiskelija arvioi vähähiilisyyteen tähtäävien toimien kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä.
 • Opiskelija osaa selittää hiilenkiertoa, ilmastonmuutosta ja hiilensitoutumista ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointi 2-1:

 • Opiskelija tietää hiilenkierron perusteita ja luettelee tärkeimpiä hiilenkiertoon liittyviä käsitteitä.
 • Opiskelija määrittelee ruokaketjun hiilenkierron pääasiat.
 • Hän kykenee laskemaan hiilijalanjälkeen liittyviä laskuja.
 • Opiskelija nimeää hiilenkiertoon vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ympäristöön.
 • Opiskelija osaa kuvailla ilmastonmuutoksen ja fotosynteesiin pääperiaatteet.
 • Hän osaa tunnistaa vähähiiliseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisessä yrityksessä.

Course way of working and time table

Verkkotyöskentelyä Moodle alustalla

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).