Spring | Full
Course name From Idea to Product in Cultural Tourism
Course date 13.03.2023 - 21.05.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Anne Ojala-Soini
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 19.01.2023

From Idea to Product in Cultural Tourism

13.03.2023 - 21.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa kehittää ja konseptoida kulttuurimatkailutuotteita käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin vastuullisuus, kannattavuus ja yhteiskehittäminen huomioiden.
  • Opiskelija tunnistaa erilaisten käyttäjäprofiilien ja kohderyhmien lähtökohdat ja tarpeet, osaa kuvata ja mallintaa asiakkaan monitasoisen kokemuksen sekä tunnistaa tuotekehitysprosessin vaiheet palvelutuotteissa.
  • Opiskelija käyttää palvelumuotoilun työvälineitä tarkoituksenmukaisesti sekä tunnistaa erilaiset markkinointi- ja jakelukanavat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa kulttuurin ja matkailun rajapinnassa olevan monialaisen toimintaympäristön
  • ymmärtää kulttuurin matkailun vetovoimatekijänä ja matkailun merkityksen kulttuurialan toimintamahdollisuuksien laajentamisessa
  • tunnistaa kulttuurimatkailuun liittyvät sidosryhmät
  • kehittää vastuullisia ja reiluja kulttuurimatkailutuotteita
  • toimia kulttuuri- ja matkailualan välisissä verkostoissa ja yhteiskehittää kulttuurimatkailupalveluja niissä
  • soveltaa käyttäjä- ja toimintaympäristölähtöisiä suunnittelumenetelmiä
  • toimia kulttuurimatkailun ja palvelujen kehittämisessä systemaattisen ja luovan prosessi- ja projektiosaamisen mukaisesti

Prerequisites

Kulttuurituotannon ja / tai restonomin AMK-perusopinnot tai markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen perusteet, kulttuurimatkailun tuntemus.

Suositeltavat (ei pakolliset) edeltävät opintojaksot: Kohti kulttuurimatkailua

Assessment criteria

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija osallistuu oppimistehtävissään tiimin kehittämisprojektiin ja käyttää ohjatusti palvelumuotoilun välineitä. Hän tunnistaa joitain kulttuurisia elementtejä ja niiden mahdollisia hyötyjä. Hän ymmärtää pääpiirteittäin asiakaslähtöisen palvelutuotteiden suunnittelun. Opiskelija tarvitsee vahvaa ohjausta tiimissä ja pystyy viestimään ja dokumentoimaan etenemistä kehittämistehtävässä.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija osoittaa oppimistehtävissään ymmärtävänsä kehittämisprojektin eri vaiheet ja käyttää palvelumuotoilun ideointi- ja kehittämistyövälineitä. Hän tunnistaa paikallisia kulttuurisia erityispiirteitä ja ymmärtää niiden arvon palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa matkailijoille. Hän tunnistaa eri asiakasryhmien tarpeita ja ymmärtää käyttäjälähtöisyyden merkityksen palvelutuotteiden suunnittelussa. Opiskelija toimii tiimin vastuullisena jäsenenä ja viestii ja dokumentoi etenemistä kehittämistehtävässä hyvällä asiatekstillä.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija osoittaa oppimistehtävissään hallitsevansa erinomaisesti kehittämisprojektin eri vaiheet ja käyttää palvelumuotoilun ideointi- ja kehittämistyövälineitä luovasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän tunnistaa ja hyödyntää paikallisia kulttuurisia erityispiirteitä palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja markkinoinnissa matkailijoille. Hän huomioi eri asiakasryhmien tarpeita ja suunnittelee ja konseptoi kulttuurisisältöisiä palvelutuotteita käyttäjälähtöisesti. Opiskelija toimii tiimissä vetovastuullisessa roolissa, sekä viestii ja dokumentoi etenemistä kehittämistehtävässä monikanavaisesti ja ammattimaisesti.