Spring | Full
Course name Information Literature
Course date 25.01.2023 - 15.03.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.01.2023

Information Literature

25.01.2023 - 15.03.2023

Course description

Informaatiolukutaidon opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia tiedonhankinnan peruskäsitteitä. Jakson suoritettuaan hän osaa tunnistaa, paikantaa, valita ja arvioida koulutus- ja ammattialaansa kuuluvia tiedonlähteitä. Opiskelija osaa tunnistaa oman tiedontarpeensa. Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä systemaattisia tiedonhakuja. Opiskelija kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja käyttämään tietoa eettisesti oikein opiskellessaan ja myöhemmin työelämässään. Jaksolla opiskelija oppii tunnistamaan tieteellisen ja populaarin artikkelin. Myös valemedia, open access sekä avoin data tulevat tutuiksi samoin kuin tekijänoikeuden perusteet.

Opintojakso sisältää tehtäviä tiedonhankinnasta, aineiston luotettavuudesta ja eettisestä käytöstä, avoimesta datasta, avoimesta julkaisemista, valemediasta ja tekijänoikeuksista.

Prerequisites

ei vaadi edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Osassa tehtävissä tehdään itsearviointia, osassa taas tutor arvioi tehtäväpalautukset. Mukana on myös tehtäviä, joissa automaattisesti saa tiedon tehtävän hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tehtäviä voi suorittaa uudestaan tai täydentää, jos ne ensimmäisellä kerralla hylätään.

Opiskelijan on suoritettava jokainen tehtävä hyväksytysti. Tehtävä voi olla rakennettu niin, että hyväksyntä/hylkäys tulee automaattisesti tai sitten tutor hyväksyy tehtäväpalautuksen. Hyväksyntä edellyttää myös kaikkien tehtävien tekemistä ja palauttamista.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Course way of working and time table

Opiskelija tutustuu eri jaksoilla oleviin tekstiaineistoihin ja niiden pohjalta reflektoi omaa oppimistaan vastaten tehtävään. Osassa aineistoa on kuuntelutehtäviä ja mukana on myös oppimisvideoita.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

2 opintopistettä vastaa 54 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Centrian opiskelijat käyttävät tietokantoihin kirjautuessaan Centrian tunnuksia. Muiden korkeakoulujen opiskelijat käyttävät tietokantoihin kirjautuessaan omien korkeakoulujensa tunnuksia. Mikäli opiskelijalla ei ole korkeakoulun tunnuksia, voi tietokannat valita Open Access aineistosta.