Fall
Course name Public Contracts
Course date 02.10.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Soile Vinni
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Enrol
Course enrolment info

Public Contracts

02.10.2022 - 31.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on

 • ymmärtää mitä julkisilla hankinnoilla ja niiden kilpailuttamisella tarkoitetaan
 • tietää miksi hankinnat pitää kilpailuttaa ja mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan
 • osata kertoa mikä ero on kansallisilla hankinnoilla ja EU-hankinnoilla
 • tietää mitkä ovat julkisten hankintojen oikeusperiaatteet
 • osata vertailla eri hankintamenetelmiä ja tietää hankintojen ilmoituskanavat ja määräajat
 • tietää hankintaprosessin keskeisen sisällön hankintapäätöksen tekemiseen saakka
 • tietää hankintojen muutoksenhakuun liittyvät oikeussuojakeinot

Sisältö

Hankintatoimen lainsäädäntö julkisten hankintojen osalta

 • Julkisten hankintojen tausta, tavoitteet ja käsitteet
 • Hankintalain soveltamisala, kynnysarvot ja oikeusperiaatteet
 • EU-hankintamenettelyt ja hankintaprosessi
 • Kansallisten hankintojen kilpailuttaminen: tavarat, palvelut ja rakennusurakat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä käyttöoikeussopimukset
 • Hankintapäätös, hankintasopimus, valvonta ja oikeussuojakeinot
 • Erityisalojen hankintalaki

Assessment criteria

Arviointiasteikko

H-5

Course way of working and time table

 • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.10.2022.
 • Opintojakso on virtuaalinen ja omassa aikataulussa opiskeltavissa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2022
 • Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän diamateriaalin ja luentotallenteen, tehtävät ja itsearvioinnin.
 • Lainsäädännön osaaminen testataan Moodlessa olevalla verkkotentillä.
 • Opintojakso arvioidaan 31.12.2022 mennessä palauttavan oppimispäiväkirjan perusteella.
 • Opintojakson oppimistehtävän arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.1.2023 mennessä.

Course info

Oppimateriaali

Pekkala Elise, Pohjonen Mika, Huikko Katariina, Ukkola Markus. Hankintojen kilpailuttaminen. 2017. tai Eskola Saila, Kiviniemi Eeva, Krakau Tarja, Ruohoniemi Erkko. Julkiset hankinnat. 2017.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016.

Lisäksi Moodlessa oleva materiaali.

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.