Spring
Course name An Approach to Cultural Tourism
Course date 07.02.2023 - 05.04.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Anne Ojala-Soini
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 03.02.2023
Enrol

An Approach to Cultural Tourism

07.02.2023 - 05.04.2023

Course description

 • Yhteistyötoimialan perusasioiden hahmotus: kulttuuriala tutuksi matkailun opiskelijoille – matkailuala tutuksi kulttuurialan opiskelijoille.
 • Kulttuurimatkailun käsitteen, keskeisten toimijoiden, resurssien ja ajankohtaisten trendien hahmottaminen.
 • Vastuullisen matkailun periaatteiden tunteminen.
 • Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja rikastaminen kulttuurimatkailun monialaisissa verkostoissa.
 • Inspiroituminen kulttuurimatkailun mahdollisuuksista.

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa kulttuurin ja matkailun rajapinnassa olevan monialaisen toimintaympäristön
 • tunnistaa kulttuurimatkailuun liittyvät sidosryhmät
 • tunnistaa kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden erilaiset lähtökohdat ja toimintalogiikat
 • ymmärtää kulttuurin matkailun vetovoimatekijänä, ja matkailun merkityksen kulttuurialan toimintamahdollisuuksien laajentamisessa
 • huomioida kohteen ja paikallisuuden erityispiirteet (kulttuurinen lukutaito)
 • soveltaa omaa ammattiosaamistaan kulttuurimatkailun verkostoissa

Prerequisites

Opiskelijalla on oltava oman koulutus-/toimialan perusasiat hallussa. Opintojakso lähtee oletuksesta, että kulttuurialan toimijat tuntevat oman toimintaympäristönsä; keskeiset toimijat ja rahoitusmallit ja matkailualan toimijat tuntevat matkailun ekosysteemin; keskeiset toimijat, palveluketjut ja ansaintalogiikan.

Assessment criteria

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun toimintaympäristön välttävästi. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä välttävästi.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet ja toimintaympäristön. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä ja matkailun trendejä. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä hyvin.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija osoittaa tuntevansa kulttuurimatkailun keskeiset käsitteet, toimintaympäristön ja kulttuurimatkailun keskeiset toimijat niin kulttuurin kuin matkailunkin näkökulmasta. Opiskelija osoittaa tunnistavansa paikalliskulttuurisia erityispiirteitä, matkailun trendejä ja osaa hahmottaa niiden merkityksen kulttuurimatkailun kontekstissa. Opiskelija pystyy työskentelemään monialaisessa ryhmässä suoriutuen oppimistehtävistä erinomaisesti.