Spring
Course name Integration Work in Meeting Clients
Course date 09.01.2023 - 31.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Languages and Communication HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Rahkema Kaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Integration Work in Meeting Clients

09.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Opiskelija osaa:

 • kuvata maahanmuutto- ja kotouttamistyön palvelujärjestelmää ja tunnistaa monikulttuurista työtä ohjaavan lainsäädännön
 • kuvata kulttuurin merkityksen ihmisen ja yhteisöjen toiminnassa ja tunnistaa oman ajattelunsa kulttuurisidonnaisuuden
 • nimetä kulttuurien kohtaamiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden merkityksen ihmisen työ- ja toimintakyvyn kannalta.
 • käyttää ammatillisia työmenetelmiä ja osaa ottaa saavutettavuuden huomioon suullisessa, kirjallisessa ja verkkovälitteisessä ohjauksessa
 • työskennellä monikulttuurisessa toimintaympäristössä ja perehdyttää työyhteisöään kulttuurisensitiivisyyteen
 • tukea ja ohjata eri syistä maahan muuttanutta asiakasta tukien heidän kotoutumisprosessiaan sekä
 • löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat maahanmuuttotyötä tukevat materiaalit.

Sisältö

 • Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen, maahanmuuttoa ja kotouttamista koskeva käsitteistö
 • Ammatillinen vuorovaikutus, kulttuurien väliset erot ja niiden merkitys ihmisten vuorovaikutuksessa, kulttuurisensitiivisyys, eettiset periaatteet
 • Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö sekä maahanmuuttopolitiikka
 • Kotouttaminen, kotoutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä
 • Monikulttuurinen palveluohjaus, eri syistä maahan muuttaneiden ohjaus

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Kurssi on suomenkielinen eikä korvaa SSMOKT Multicultural Work-kurssia, mutta on hyvä SSMOKT-kurssia edeltävä suomenkielinen peruskurssi maahanmuuttotyöstä.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen
 • itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen
 • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Course additional info

Kohderyhmä

Eri alojen asiakastyötä tekevät ja maahanmuuttajia työssään kohtaavat tai maahanmuuttotyöstä kiinnostuneet, esimerkiksi opetusalan tai sosiaalialan ohjaajat ja opettajat, maahanmuuttajien ohjaajat ja opettajat, työyhteisöjen perehdyttäjät, kolmannen sektorin toimijat.