Fall
Course name Well-being of Children and Adolescents. Focus on Promoting Mental Health
Course date 24.10.2022 - 23.12.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Asta Lassila
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.10.2022
Implementation plan
Enrol

Well-being of Children and Adolescents. Focus on Promoting Mental Health

24.10.2022 - 23.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • osaa kuvata perustiedot lasten ja nuorten psyykkisestä kehityksestä
 • osaa etsiä ja soveltaa tietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä
 • tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeen ja tietää puheeksi oton periaatteet
 • syventää osaamista lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä
 • tunnistaa perheen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen
 • osaa hyödyntää lasten ja nuorten mielenterveystyön monialaisia verkostoja sekä kolmannen sektorin palveluja

Sisältö:

 • lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
 • lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
 • varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
 • näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
 • yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
 • monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Prerequisites

Opiskelijalla on mielenterveys- ja päihdetyön opintoja 5 op jo suoritettuna amk-opinnoissa.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty

Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä kaikkien oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen annetussa aikataulussa opintojakson toteutuksen aikana.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:

Opiskelija – osaa etsiä tietoa monipuolisesti luotettavista tietolähteistä ja käyttää teeman tietoperustaa – osoittaa perehtyneisyyden tietoperustaan ja ydinainekseen – osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimaan ammatillisissa tilanteissa – osaa ratkaista ammatillisia tehtäviä ja ongelmia – tuo osaamisensa ryhmän käyttöön – tunnistaa ammattialan eettisiä periaatteita

Course way of working and time table

Opiskelija vahvistaa paikkansa opintojaksototeutuksella palauttamalla ensimmäisen oppimistehtävän sovittuna ajankohtana.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen Metropolian verkko-oppimisalustalla. Opintojakson tehtävät on aikataulutettu. Niitä ei ole mahdollista suorittaa mukautetussa aikataulussa.

Moodle verkkoalusta 24.10.-23.12.2022 Opintojakson suoritusmerkinnät kirjataan tammikuussa 2023.