Non-stop
Course name QualityMaster (nonstop start)
Course date 01.08.2023 - 19.02.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtorit
Email
Available for open UAS For Free
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.06.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

QualityMaster (nonstop start)

01.08.2023 - 19.02.2024

Course description

Sinustako työpaikanne johtotähti vai QualityMaster? Tule mukaan oppimaan laadunhallinnan keskeisten työkalujen käyttöä, löytämään keinoja laadunhallintaan, viemään muutosta eteenpäin ja kehittämään määrätietoisesti työpaikkasi laatukäytäntöjä. Lupaamme, että koulutuksen käytyäsi:

 • osaat käyttää laadunhallinnan keskeisiä työkaluja,
 • osaat perustaa laatuorganisaation työpaikallesi,
 • osaat ohjata muita laatutyöskentelyyn ja
 • osaat tunnistaa ja käyttää keinoja muutoksen edistämisessä.

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi:

 • Osaat hyödyntää kehittämisessä laadun hallinnan käsitteitä, periaatteita ja työkaluja.
 • Osaat suunnitella, toteuttaa, arvioida ja johtaa laatukehittämistä monialaisesti ja jatkuvan parantamisen periaatteella.
 • Osaat arvioida ja analysoida laatujohtamisen osatekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien kehittämisessä.
 • Osaat hallita laadun dokumentaatiota.
 • Osaat hyödyntää laatujohtamisessa vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta edistäviä menetelmiä.
 • Osaat soveltaa muutosjohtamisen keinoja laadun kehittämisessä.

Sisältö:

 • Miten laadun hallinnan käsitteitä, periaatteita ja työkaluja voi hyödyntää palveluprosessien kehittämisessä?
 • Mitä onnistunut laadun kehittäminen edellyttää monialaisessa kehittämisessä ja jatkuvan parantamisen periaatteen soveltamisessa?
 • Miten laatujohtamisen osatekijöitä voidaan analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien kehittämisessä?
 • Miten laatujohtamisen dokumentaatioita hallitaan?
 • Miten vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta kehitetään palveluprosesseissa?
 • Miten muutosjohtamisen keinoja ja teorioita voidaan hyödyntää palveluprosessien kehittämisessä?

Prerequisites

Huomioithan opintojen olevan YAMK-tason opintoja. Suositeltavaa on, että sinulla on aiempi suoritettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai sitä edeltänyt opistoasteen tutkinto, kuten ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja ja toimintaterapeutti tai vastaava osaaminen.

Kohderyhmänä ovat SOTE-organisaatioiden ja -yritysten laatuvastaavat tai sellaiseksi haluavat sekä kaikki laadunhallinnasta kiinnostuneet.

Assessment criteria

Arviointiasteikko:

Hyväksytty/Hylätty

Arviointi:

Opintojakson osaaminen arvioidaan verkkotentteinä.

Course way of working and time table

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä, videoituja luentoja ja verkkotenttejä. Opintojakson tehtävät ja niiden laajuus ovat:

 • Laadulla ja vaikuttavuudella hyvinvointialueen ja yksityisten sotepalvelujen tuottajien menestykseen (1 op):
  • Videoita ja virittäytymistehtäviä Learn-oppimisalustalla
  • Tentti
 • Standardien, lainsäädännön, hyvien käytäntöjen ja organisaation omien ohjeiden osuus laadun hallinnassa (0,5 op):
  • Videoita ja harjoitustehtäviä Learn-oppimisalustalla
  • Tentti
 • Hyvinvointialueen tai yksityisen sote-palvelun tuottajan strategiaan perustuvan laatupolitiikkaan perehtyminen (0,5 op):
  • Laatuasiakirjoihin perehtyminen, tehtävä ja vertaiskommentointi
  • Tentti
 • Laatutyön organisointi Hyvinvointialueella ja yksityisen palvelun tuottajan organisaatiossa (0,5 op)
 • Laatutyökaluilla parempaan hallintaan (0,5 op):
  • Harjoitustehtäviä Learn-oppimisalustalla
 • Asiakaslähtöinen toiminta hyvinvointialueella (2 op):
  • Haastattelutehtävä
  • Kehittämisen suunnittelu
  • Tentti

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson oppimisalustalla. Suositeltavia lähteitä ovat muun muassa:

 • Kekomäki, M. 2020. Etiikasta ekonomiaan – ja takaisin. e-kirja. Helsinki: Duodecim.
 • Kivelä, M. ym. 2021. Keskusteluja auditointikokemuksista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
 • Gröönroos, C & Tillman, M. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. AlmaTalent.
 • Laaksonen, H. ym. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. e-Kirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä 29.6.2021/612.
 • Malmivaara, A. 2022. Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Duodecim.
 • Miettinen, J.J., Mäkinen, M., Leikas, J., Jutila, T. & Veko, T. 2020. Vastuullinen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen kotihoidossa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 1, 70-83.
 • Soteuudistus s.a. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait. Päivitetty 7.10.2022. Saatavissa: https://soteuudistus.fi/lainsaadanto
 • STM s.a. Sotepalvelut. Päivitetty: 16.1.2023. Saatavissa: https://stm.fi/sotepalvelut/lainsaadanto

Course additional info

Opiskelijat pääsevät aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kaksi (2) kuukautta.

Course enrolment info

Peruminen:

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen:

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!