Fall
Course name Leadership and Management
Course date 05.09.2022 - 04.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB, Business HUB
Teacher Sami Kautto
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Leadership and Management

05.09.2022 - 04.12.2022

Course description

Opintojakson tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen lähijohtamisen eli esimiestyön kokonaisuudesta. Hän ymmärtää esimiehen erilaiset roolit, vastuut ja velvoitteet. Hän osaa toimia erilaisissa esimiehen ja alaisen välisissä vuorovaikutustilanteissa ja ratkoa erilaisia työyhteisön ongelmatilanteita. Hän osaa arvioida ja kehittää työhyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja. Opiskelija osaa määritellä ja selittää erilaisia tapoja arvioida, tunnistaa ja kehittää osaamista organisaatiossa. Hän osaa soveltaa osaamisen johtamisen menetelmiä yhteistyössä organisaation johdon kanssa. Hän osaa myös hyödyntää osaamisen johtamista liiketoiminnan johtamisen välineenä.

Opintojakson sisältö:

  • lähijohtajan tehtävät ja johtamisessa onnistuminen
  • lähijohtaja strategian toteuttajana
  • valmentava lähijohtaja
  • suorituksen johtaminen
  • ongelmia ratkova lähijohtaja
  • lähijohtaja työhyvinvoinnin johtajana

Prerequisites

Organisaatiokäyttäytyminen (3 op) tai vastaava työyhteisön toimintaan, ihmisten toimintaan organisaatioissa tai työpsykologiaan kuuluvan perusopintojakson opiskelu tai vastaavat tiedot ja taidot ovat eduksi opintojakson opiskelussa, mutta ei välttämätön. Myös lähijohtamiskokemus on eduksi opintojakson opiskelussa, mutta ei välttämätöntä. Katso organisaatiokäyttäminen esimerkiksi: Lämsä, A., Hautala, T. & Päivike, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. Tai muu vastaava teos.

Assessment criteria

Arviointikriteerit:

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa analysoida ja kehittää lähijohtamista eli esimiestyötä

Hyvä 3-4: Opiskelija on tuntee ja osaa hyödyntää lähijohtamista

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija on tietoinen lähijohtamisen tärkeydestä ja osatekijöistä

Course way of working and time table

Opintojakso edellyttää itsenäistä ja tavoitteellista opiskelua opintojakson aikataulun mukaisesti. Opintojakso sisältää videoluentojen opiskelua ja kirjallisen lähijohtamisen portfolion tekemisen. Ryhmätöitä opintojaksolla ei ole.

Course info

Kuulokkeet videoluentojen läpikäyntiin. Lähijohtajan haastattelun tekeminen joko kasvokkaisessa tapaamisessa tai etäyhteydellä esim. Teamsin välityksellä.

Course additional info

Opintojaksolla tarvitset jonkin lähijohtamisen eli esimiestyön oppikirjan ja yleisteoksen luettavaksi esim. korkeakoulusi kirjastosta. Ohessa on esimerkkejä niistä.

1. Hyppänen, Riitta. Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan Menestystekijä. 3. uud. p. Helsinki: Edita, 2013.

printtikirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk.991033486805969

ekirja: https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991079446805969

https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-6258-2

ja täydentävä kirja (sisältää uusinta tietoa lähijohtamisesta)

2. Esimiestyö. Ekirja. Useita kirjoittajia. Bonnier Pro 2018.

https://seamk.finna.fi/Record/seamk_electronic.991094496805969

ekirja: http://www.bonnierpro.fi.libts.seamk.fi/fi/app/esimiestyo

Lisäksi esimerkiksi:

Kauhanen, J. 2018. Esimies tuottavuuden kehittäjänä. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.

ekirja: https://kauppakamaritieto-fi.libts.seamk.fi/ammattikirjasto/teos/esimies_tuottavuuden_kehittajana#kohta:Esimies((20)tuottavuuden((20)kehitt((e4)j((e4)n((e4)

Viitala, R. 2019. Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

ekirja: https://www.ellibslibrary.com/seamk/978-951-37-7607-7″

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline(a)seamk.fi