Summer
Course name Children Oriented Child Welfare
Course date 22.05.2023 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Erikka Levälahti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Children Oriented Child Welfare

22.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.

Prerequisites

Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan osittain itsenäisenä ja osittain aikataulutettuna verkko-opetuksena. Opintojaksolla on läsnäoloa vaativaa lähiopetusta (webinaarit). Opiskelija voi hakea hyväksilukua joko aiempien lastensuojelun opintojen tai työelämässä hankitun osaamisen perusteella opinto-oppaassa kuvattujen hyväksilukemisen käytäntöjen kautta.

Course info

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SOSS2017-3008. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Course additional info

Kirjallisuus:

  • Lastensuojelulaki 2007/417
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  • Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
  • Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä
  • Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
  • Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
  • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.