Fall
Course name Business ethics and corporate responsibility
Course date 18.09.2023 - 10.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 04.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Business ethics and corporate responsibility

18.09.2023 - 10.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija muodostaa yleiskuvan etiikan ja yritysvastuun merkityksestä työ- ja liike-elämässä.
 • Hän harjaantuu kriittiseen ajatteluun ja pohdintaan sekä eettiseen päätöksentekoon.
 • Oppimistavoitteena on myös omien sekä yritysten ja yhteisöjen arvojen määrittämis-/tunnistamisprosessin hallinta.

Sisältö:

 • Liike-elämän etiikka sovelletun etiikan osa-alueena
 • Yritysvastuu
 • Arvot: liike-elämän etiikan kasvualusta
 • Liike-elämän eettiset ongelma-alueet ja yritysvastuullisuuden haasteet

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Opiskelija osaa

 • käyttää asiantuntevasti liike-elämän etiikkaan ja yritysvastuuseen liittyviä ammattikäsitteitä eri tilanteissa
 • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
 • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata liike-elämän etiikkaan ja yritysvastuuseen liittyviä ongelmia
 • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

 • Opintojaksolla ei ole tenttiä.
 • Oppimistehtävät palautetaan aikataulun mukaisesti.
 • 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

 • Liappis, H., Pentikäinen, M. & Vanhala, A. 2019. Menesty yritysvastuulla: Käsikirja kokonaisuuteen. Helsinki: Edita.
 • Juutinen, S. & Steiner, M. 2010. Strateginen yritysvastuu. Helsinki: WSOYpro.
 • Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2020. Yritysvastuu 2.0: Johtamisen uusi normaali. 2., uudistettu painos. [Helsinki]: Kauppakamari.
 • Harmaala, M. & Jallinoja, N. 2012. Yritysvastuu ja menestyvä liiketoiminta. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Saksi, J. & Ahlstedt, L. 2020. Arvovalta: Opas arvojen hyödyntämiseen 2020-luvun johtamis- ja asiantuntijatyössä. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.
 • Ratsula, N. 2019. Oikein toimimisen kulttuuri: Johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen. Helsinki: Edita.
 • Aaltonen, T. & Junkkari, L. 2003. Yrityksen arvot ja etiikka. 3. p. Helsinki: WSOY.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.