Summer
Course name Multicultural competence and integration
Course date 01.06.2023 - 30.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Swedish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Janina Sjöstrand
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 09.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Multicultural competence and integration

01.06.2023 - 30.07.2023

Course description

Kom med på kursen och utveckla din kompetens i kulturell mångfald och integrationsfrågor! På kursen lär du dig bl.a grundläggande begrepp och centrala aktörer i integrationen av invandrare i Finland och får en inblick i hur integrationsprosessen går till i Finland. Deltagande i kursen stärker din kompetens i bemötande av och förståelse för kulturell mångfald.

Studerande blir bekant med de aktiviteter som främjar integration och mångkulturell förståelse och de bakgrunder och principer som styr den. Kursen utvecklar studerandes internationella och mångkulturella kompetens.

Lärandemål

Studerande:

  • fördjupar sig i det mångkulturella samhället ur olika perspektiv
  • bekantar sig med invandringspolitiken och integrationsprocessen
  • känner till lagstiftningen gällande integration och samarbetet med myndigheterna
  • har en uppfattning om identitetens och identitetsarbetets betydelse i individens integrationsprocess
  • kan verka i en mångkulturell miljö och har beredskap för professionell interkulturell interaktion
  • känner till invandrargemenskapernas betydelse i främjandet av integration

Prerequisites

Deltagande i kursen förutsätter ingen tidigare kunskap i kursens tematik, men läsförståelse och god skriftlig kompetens i svenska är en förutsättning för deltagande i kursen.

Assessment criteria

Kursen bedöms på skalan Godkänd/Bör kompletteras. För en godkänd kursprestation krävs att studerande har följt de angivna anvisningarna för kursuppgifterna, är insatt i kursens teman och har avlagt samt returneras de uppgifter som hör till kursen. Kursuppgifterma finns beskrivna under nästa rubrik och närmare bedömningskriterier för uppgifterna finns på inlärningsplattformen. Prestationerna bedöms senast fyra veckor efter kursens slutdatum.

Course way of working and time table

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

Kursen består av två delar: 1) Skapandet av en teoretisk kunskapsbas (3 sp). 2) Bekantning med integrationsfältet och en reflektion över din egen inlärning på kursen (2 sp).

I kursen ingår totalt tre (3) uppgifter: 1) En tematisk essä med källhänvisning 2) En skriftlig reflektion och att kommentera en medstuderandes reflektion. 3) En inlärningsdagbok

Närmare beskrivning av och anvisningar för uppgifterna finns på Humaks inlärningsplattform Hoodle.