Fall
Course name Media Analysis
Course date 29.08.2022 - 14.10.2022
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB, Business HUB
Teacher Raisa Koivusalo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 18.08.2022
Enrol
Course enrolment info

Media Analysis

29.08.2022 - 14.10.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee median ja journalismin analyysin keskeiset suuntaukset, analyysimenetelmät ja käsitteet
 • osaa perustellusti ja media-analyysin keskeisiä käsitteitä käyttäen analysoida median journalistisia sisältöjä ja niiden laatua
 • osaa analysoida median toimintaa ja journalistisia käytänteitä
 • ymmärtää median, mediaorganisaatioiden rakenteita ja toimintaa ja muutosta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään media-analyysin eri suuntauksiin, niiden lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja käsitteisiin. Opintojakson aikana analysoidaan mediatekstejä ja opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti ja perustellusti arvioimaan journalistisia tuotoksia, median sisältöjä ja median rakenteita, toimintaa ja toimintaympäristöä.

 • media-analyysin keskeiset käsitteet, suuntaukset, analyysimenetelmät
 • erilaisten mediatekstien analysointi
 • median toimintaympäristö ja rakenteet

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Tenttiaineiston keskeiset sisällöt ja käsitteet ymmärretty oikein. Osoittaa riittävää perehtyneisyyttä aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Arvosana 3 Tehtävien ja tentin asiasisällöt selkeät ja analyyttiset. Osoittaa hyvää perehtyneisyyttä aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Arvosana 5 Tehtävien ja tentin asiasisällöt kiitettäviä ja analyyttisiä. Tehdyt sisältövalinnat, analyysit ja tehtävien asiasisältö erinomainen. Osoittaa hyvää perehtyneisyyttä media-analyysiin ja käsitteiden käyttö on osaavaa ja perustelua.

Course way of working and time table

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Opintojakson tehtävät ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu näiden keskiarvosta. Opiskelija voi itse määritellä tavoittelemansa arvosanan tehtävien asiasisällön ja palautettujen tehtävien määrän mukaan.

Course additional info

Oppimateriaalit

 • Fairclough, Norman: Miten media puhuu (1997). Vastapaino. Tampere
 • Niemi, Mari K., kirjoittaja, ; Houni, Topi, kirjoittaja, ; Ahva, Laura (2018): Media & populismi : työkaluja kriittiseen journalismiin. Vastapaino 2018.
 • Bourdieu, Pierre: On television and journalism. Pluto Press 1998.
 • Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COM2KJ201) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.