Fall | Full
Course name Media Analysis
Course date 28.09.2022 - 14.12.2022
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB, Technology HUB, Business HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.09.2022

Media Analysis

28.09.2022 - 14.12.2022

Course description

Opiskelija hahmottaa median keskeisen roolin yhteiskunnassa sekä tunnistaa sen toimintatapoja ja tuottamisprosessiin vaikuttavia rakenteita.

Opiskelija motivoituu analysoimaan mediasisältöjä ja saa avaimia tulkita erilaisia mediatekstejä.

Opiskelija erottaa toisistaan analyysin, kritiikin ja mielipiteen ja osaa tulkita tutkimusesimerkkejä.

Opiskelija osaa eritellä mediatekstejä ja tekstisisältöjä muutamien keskeisten käsitteiden avulla (representaatio, stereotypia, genre ja intertekstuaalisuus).

Opiskelija tunnistaa tuotannon rakenteiden vaikutuksia ja hahmottaa mediatalouden perustoimijoiden eroja (kaupallliset tuotantoyhtiöt, julkisen palvelun yleisradioyhtiöt).

Opintojakso koostuu kolmesta pääteemasta: 1. Sisällön analyysi 2. Yleisö ja vuorovaikutus 3. Tuotanto ja rakenteet.Pääteemat jakautuvat viikoittaisiin alateemoihin: – Media-analyysi käsitteenä – Representaatio ja stereotypia – Yleisö ja vuorovaikutus – Julkinen ja kaupallinen media – Intertekstuaalisuus ja genre – Monimediallisuus ja formaatit – Hybridi mediaympäristö – Verkkoyhteisöt.

Prerequisites

Opintojakso sopii niin mediatekniikan insinööriksi opiskeleville, opettajaksi aikoville, toimittajan uraa suunnitteleville kuin muutoin median parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Opinnot eivät edellytä aiempia media-alan opintoja.

Opintojakso korvaa Keski-Pohjanmaan AMK:n Mediatekniikan koulutusohjelman Mediapsykologia-opintojakson (3 op).

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opintojakson tavoitteet on saavutettu vain suppeasti. Opiskelija ei vielä hallitse media-analyysin toteutuksen perusperiaatteita eikä siksi osaa soveltaa niitä. Opiskelijan argumentointitaidoissa on vielä runsaasti kehitettävää. Opiskelijan palautteenantotaidoissa on vielä runsaasti kehitettävää.

(2) Opintojakson tavoitteita on saavutettu jonkin verran. Opiskelija tuntee tehokkaan asiantuntijaviestinnän periaatteet tyydyttävästi ja osaa soveltaa jonkin verran. Opiskelijan argumentointitaidoissa on kehitettävää. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä jonkin verran.

(3) Opintojakson tavoitteet on saavutettu hyvin. Opiskelija tuntee tehokkaan asiantuntijaviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä mediasisällöistä loogisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä melko rakentavasti.

(4) Opintojakson sisällölliset tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Opiskelija tuntee asiantuntijaviestinnän toteutuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä erittäin hyvin. Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä mediasisällöistä hyvin loogisesti. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä rakentavasti.

(5) Opintojakson sisällölliset tavoitteet on saavutettu erittäin hyvin. Opiskelija tuntee media-analyysin toteutuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä erinomaisesti.

Opiskelija osaa argumentoida näkemyksensä mediasisällöistä erittäin loogisesti ja selkeästi. Opiskelija osaa antaa palautetta toisten teksteistä rakentavasti ja toisten analyysitaitoja edistäen.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.