Non-stop
Course name Diversity Management in Multi-Cultural Working Environment
Course date 17.09.2021 - 31.07.2022
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Lassila Hilkka
Email
Available for open UAS For Free
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 31.05.2022
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Diversity Management in Multi-Cultural Working Environment

17.09.2021 - 31.07.2022

Course description

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti tehtyihin verkkotehtäviin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat

  • Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
  • Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Course enrolment info

Opintomaksut 1.1.2022 alkaen ilmoittautuville.