Non-stop
Course name Diversity Management in Multi-Cultural Working Environment
Course date 15.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Lassila Hilkka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.07.2023
OPEN UAS Enrolment

Diversity Management in Multi-Cultural Working Environment

15.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Itsenäinen opiskelu:

  • verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
  • oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 22-23 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella.