Summer
Course name Youth Research and Youth Cultures
Course date 03.05.2023 - 23.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB, Culture HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Youth Research and Youth Cultures

03.05.2023 - 23.08.2023

Course description

Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin. Opiskelija tutustuu nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma.

Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuuriin osakulttuurina ja nuoren kasvukontekstina.

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään.

Sisältö

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia, nuoruuden käsitteen moninaisuuden, nuoruuden eri tieteenalojen tutkimuskohteena, nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana.

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen käytäntöjä ja tutkimustapoja, nuorille suunnatun kulttuurin muotoja, nuorten omia elämäntapoja ja kulttuureja sekä itseilmaisua. Perehdytään myös nuorten elämään verkkomaailmassa.

Prerequisites

Kohderyhmänä ovat erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, psykologia- ja sosiaalialan opiskelijat ja nuorisoalan työntekijät, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Assessment criteria

Ei tenttiä. Kaikki tehtävät vaikuttavat arviointiin.

Arviointiasteikko: 0-5

(1) Opiskelija on käsitellyt tehtävien osa-alueet pääpiirteissään. Käsittely on pinnallista. Pohdintaa on perusteltu vain vähän. Lähdeaineisto on niukkaa tai sitä ei ole hyödynnetty. Perehtyminen ei välity.

(2) Kuten arviointikriteeri 1 ja lisäksi opiskelija on joissakin tehtävissä osoittanut arviointikriteeri 3 asioita.

(3) Opiskelija on käsitellyt tehtävien osa-alueet, mutta melko pinnallisesti. Syvällinen käsittely puuttuu tai on satunnaista. Perusteltu pohdinta toteutuu joiltain osin. Lähdeaineisto on niukkaa tai sitä on hyödynnetty pääosin pinnallisesti. Perehtyminen välittyy osittain.

(4) Kuten arviointikriteeri 3 ja lisäksi opiskelija on joissakin tehtävissä osoittanut arviointikriteeri 5 asioita.

(5) Opiskelija on käsitellyt kattavasti tehtävien osa-alueet ja muodostanut niistä kokonaisuuden. Opiskelija pohtii osa-alueita omakohtaisesti ja käy vuoropuhelua lähdeaineiston kanssa. Lähdeaineisto on kattava ja sitä on hyödynnetty syvällisesti. Mukana on kriittisiä ja perusteltuja mielipiteitä, mahdollisesti myös kehittämisideoita. Perehtyminen välittyy.

Course way of working and time table

Opiskelijalta ja verkko-opintojaksolla mukana olevalta ryhmältä odotetaan itsenäistä työskentelyä, tiedon hakua, omaa pohdintaa ja ajatusten vaihtamista toisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan käytössä on verkkokurssin oppimateriaali, linkit sekä chat-muotoinen keskusteluareena. Tehtävät palautetaan tekstitiedostoina, videotallenteina tai chat-kirjoituksina.

Opintokokonaisuuden läpäiseminen edellyttää, että opiskelija tutustuu oppimateriaaliin ja osaa käyttää sitä näkyvästi hyödykseen tehtävissä. Lisäksi opintojaksolla on oheismateriaalina kirjallisuutta, joiden avulla voi halutessaan syventyä aiheisiin vielä tarkemmin.

Kaikki tehtävät vaikuttavat arviointiin.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Course info

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.