Spring
Course name Informal care and abuse – recognition, prevention and intervention
Course date 15.02.2023 - 21.05.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tuomas Leisti
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 29.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Informal care and abuse – recognition, prevention and intervention

15.02.2023 - 21.05.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • osoittaa perehtyneisyytensä omaishoidon ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön perusteisiin
 • kuvata omaishoitajien arjen kuormitukseen liittyviä tekijöitä ja voimavaroja sekä
 • tukea omaishoitajaa hänen tarvitsemallaan tavalla
 • tunnistaa omaishoitosuhteissa esiintyvän väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit
 • toimia ammattimaisesti sekä väkivallan kokijan että tekijän kanssa.

Sisältö

 • Mitä on omaishoito?
 • Omaishoitajan tukeminen
 • Väkivalta ja kaltoinkohtelu ikääntyvien omaishoitosuhteissa
 • Ammattilaisen osaaminen ja toiminta

 

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

 • Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa omaishoitosuhteen ja sen alkamisen sekä ymmärtää omaishoidon merkityksen yhteiskunnallisena ilmiönä
 • Opiskelija osaa tunnistaa omaishoitoon liittyviä kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä tarjota erilaisia tukimuotoja kuormittuneelle omaishoitajalle.
 • Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kaltoinkohtelua ennustavia tekijöitä omaishoitosuhteessa ja tietää miten toimia epäillessään mahdollista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua
 • Opiskelija tietää, miten olla empaattisesti vuorovaikutuksessa omaishoitajien kanssa hoidon kuormitukseen liittyvien teemojen kanssa ja miten ottaa puheeksi mahdollinen liika kuormitus ja kaltoinkohtelun uhka.

Course way of working and time table

Opintojakso käsittelee omaishoitoa ja ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä omaishoitosuhteissa. Aihetta lähestytään tutkimustiedon ja erilaisten tarinoiden avulla.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-alustalla, jolla opiskelevat itsenäisesti, omaan tahtiinsa perehtyen aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun informaatioon, lukien tarinoita sekä tehden näihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka koostuvat lyhyistä blogiteksteistä, miellekartoista ja loppuesseestä. Tehtävissä reflektoidaan omaishoitoa ja siihen liittyvää kaltoinkohtelua käsitteleviä tarinoita. Opiskelijoiden on tarkoitus myös vuorovaikuttaa keskenään blogitekstejä kommentoimalla.

Opetussisällöt on jaettu neljään moduuliin, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omaa ajankäyttöään. Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on oltava tehtyinä 21.5.2022 mennessä.