Non-stop
Course name Service Design Thinking
Course date 15.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sirviö Timo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.07.2023
OPEN UAS Enrolment

Service Design Thinking

15.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Palvelumuotoilun ja ihmiskeskeisen suunnittelun taustat, keskeiset käsitteet, prosessit ja menetelmät. Muotoilun osallistavat ja kokemukselliset menetelmät. Palvelun prototypoinnin menetelmät ja niiden käyttö. Muotoiltujen konseptien arviointi. Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun teoreettisen perustan, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheineen asiakasymmärryksen luomisesta, ideoiden generointiin ja edelleen konseptointiin, prototypointiin ja arviointiin. Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelussa ja prosessissa kuhunkin vaiheeseen sisältyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapoja omalle alalleen.

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Non-stop-verkko-opintojakso joka koostuu johdanto-osasta sekä pienestä harjoitusprojektista.

Opiskelija perehtyy teoria-aineistoon, tekee verkkotehtävät ja työstää pienen palvelumuotoilun harjoitusprojektin annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakso koostuu neljästä osasta: johdanto palvelumuotoiluun, ymmmärrysvaihe, konseptointivaihe ja prototypointivaihe.

Opintojaksoon sisältyvä harjoitusprojekti tehdään joko omasta työympäristöstä lähtevästä aiheesta tai omavalintaisesta muusta kehittämishaasteesta.

Arvioinnin kohteena ovat harjoitusprojektin toteutus (loppuraportti), lopputulos eli syntynyt uusi palvelukonsepti ja itsearviointi.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin yksin ja ihan mieluusti myös parityönä.

Linkki moodleen: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=15327 Moodlen avain: parempipalvelu2223

Course additional info

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille!