Spring | Full
Course name Project Management
Course date 16.01.2023 - 17.03.2023
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB
Teacher Pierantonio Silvani
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 07.12.2022
Course enrolment info

Project Management

16.01.2023 - 17.03.2023

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja osaa hyödyntää niitä projektityössä
  • tuntee projektien menestykselliseen johtamiseen liittyvät keskeiset osaamisalueet
  • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
  • osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää osaamistaan kriittisesti, mutta samalla luovasti ja käytännönläheisesti mahdollisissa tulevissa projekteissa

 

Prerequisites

Osallistuminen edellyttää projektityötaitojen hallintaa (mm. sidosryhmät ja projektiorganisaation vastuut, projektin laajuuden arviointi ja rajaus, projektin riskit ja niiden ennakointi).

Assessment criteria

Tentti 60 %, oppimistehtävät 40 %

Arvosana 1 Opiskelija tuntee vain vähäisessä määrin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija vain vähäisessä määrin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä eikä juurikaan osaa hankkia tai soveltaa tietoa itsenäisesti.

Arvosana 3 Opiskelija tuntee melko hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija melko hyvin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa melko itsenäisesti.

Arvosana 5 Opiskelija tuntee hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija osaa hyvin hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Course info

Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava osittain englanninkielinen itseopiskelumateriaali Moodlessa. Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Otavan kirjapaino Oy. Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Talentum.

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (PRO1TA003) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.