Spring
Course name German for Hotel, Restaurant and Tourism Industry 1
Course date 16.01.2023 - 17.03.2023
Institution HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Sirpa Kajarinne
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 07.12.2022
Enrol
Course enrolment info

German for Hotel, Restaurant and Tourism Industry 1

16.01.2023 - 17.03.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia yksinkertaisissa hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • osaa kertoa yksinkertaisesti omasta elämästään
  • hallitsee ääntämisen perusteet
  • tuntee perussanastoa
  • ymmärtää kielen keskeisimpiä rakenteita

Sisältö

  • Yksinkertaisia ammatillisia kielenkäyttötilanteita
  • Arkipäivän vuorovaikutustilanteita
  • Ääntämistä
  • Oman alan sanaston opiskelua
  • Kielen perusrakenteita

Prerequisites

Ei lähtötasovaatimuksia.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija kykenee ymmärtämään välttävällä tasolla yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosana 3 Opiskelija kykenee hyvin ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arvosana 5 Opiskelija kykenee ymmärtämään erinomaisesti yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Course way of working and time table

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Course info

Oppimateriaali

Arja Blanco – Pauli Kudel. Freut mich 1. Otava

Course enrolment info

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA001) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.