Spring
Course name Radiation safety for the personnel assisting in medical procedures
Course date 16.01.2023 - 14.05.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Pia-Marja Vähäkangas
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol

Radiation safety for the personnel assisting in medical procedures

16.01.2023 - 14.05.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
  • Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
  • Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö:

  • Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
  • Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
  • Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Assessment criteria

Arviointi: hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Course info

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa. Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja