Spring
Course name Investing and Managing Personal Finances
Course date 25.01.2023 - 05.04.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.01.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Investing and Managing Personal Finances

25.01.2023 - 05.04.2023

Course description

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle tietoa, taitoja ja käytännön työkaluja suunnitelmalliseen taloudenhallintaan sekä sijoitustoimintaan yksityishenkilön näkökulmasta. Opiskelija tutustuu säästämisen ja sijoittamisen periaatteisiin, arvopaperimarkkinoiden toimintaan, toimijoihin ja palveluihin. Opiskelija perehtyy erilaisten sijoitustuotteiden ominaisuuksiin, ja sijoittamisen tuoton ja riskien arvioimiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia sijoitussuunnitelman ja hyödyntää erilaisia laskelmia oman taloudenhallinnan ja sijoitustoiminnan tueksi. Hän tunnistaa eri sijoitusvaihtoehtoja ja osaa laskea eri tuottomahdollisuuksia ja riskejä. Opiskelija tunnistaa suunnitellun sijoitussalkun suorituskyvyn mittarit ja osaa tulkita tunnuslukuja sekä analysoida sijoituskohteiden arvon ja hinnan muodostumista.

Opintojakso tarjoaa valmentavaa ohjausta myös opiskelijoille, jotka tähtäävät APV1 -Sijoituspalvelututkinnon suorittamiseen.

 Säästämisen ja sijoittamisen perusteet – Arvopaperimarkkinoiden toiminta ja toimijat – Katsaus globaaliin taloustilanteeseen ja suhdanteisiin – Eri omaisuusluokat ja niiden erityispiirteet – Osakesäästäminen, rahastosäästäminen, asuntosäästäminen, muut säästämis- ja sijoitusvaihtoehdot (mm. metsäsijoittaminen ja arvometallit). – Arvonmäärityksen periaatteet, sijoituskohteen arvon- ja markkinahinnan muodostuminen. – Sijoitusvaihtoehtojen tuottomahdollisuudet ja riskit – Sijoitussuunnitelman tekeminen, yleisimmät sijoitusstrategiat – Vastuullinen sijoittaminen, ESG – Sijoittajan verotus – Salkunhallinnan erityiskysymykset – Uudet megatrendit (kryptovaluutat, tekoäly) – Katsaus talouskirjallisuuden kulmakiviin – klassikot ja uutuudet

Prerequisites

Suositellaan talousmatematiikan perusteiden ja yksinkertaisen matematiikan ja tilastotieteen työkalun hallintaa (esim. Excel).

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5

Course info

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. 3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.