Summer | Full
Course name How to Become a Good Writer
Course date 22.05.2023 - 31.07.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Marianne Roivas
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.03.2023
Implementation plan

How to Become a Good Writer

22.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa omat tietonsa, taitonsa ja asenteensa kirjoittajana. Hän ymmärtää kirjallisen viestinnän tilanteisen vaihtelun ja tunnistaa ja osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tekstilajeja. Opiskelija syventää kielenhuollon taitojaan, osaa eritellä sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän sekä tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä sekä pystyy tuottamaan jäsenneltyjä ja selkeitä ammattitekstejä.

Sisältö

Oman kirjoittajakuvan hahmottaminen. Tekstilajiajatteluun tutustuminen. Kielen- ja tekstinhuolto. Sosiaali- ja terveysalan kirjallisen viestinnän erityispiirteet. Tieteellinen kirjoittaminen.

Prerequisites

Opintojakso on ainoastaan sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelijan sanasto ja kielioppi riittävät ymmärrettävän ja melko virheettömän tekstin kirjoittamiseen. Opiskelija osoittaa tuntevansa kielelliset keinot selkeän ja sidosteisen tekstin laatimiseksi. Opiskelija osoittaa hallitsevansa muodollisen ja epämuodollisen kielen erot. Opiskelija tuntee eri tekstilajien muodollisuusvaatimukset ja periaatteet ja osaa ottaa ne huomioon teksteissään. Opiskelija kykenee laatimaan ja ymmärtämään oman alansa tekstejä. Opiskelija pystyy itsenäisesti lukemaan pitkähköjä tekstejä omasta alastaan. Opiskelija osaa laatia omaan alaansa liittyviä työelämän tekstejä ja ilmaisee tietoja ja näkemyksiään melko sujuvasti. Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa kielitaitoaan itsenäisesti. Opiskelija pystyy ottamaan vastaan palautetta ja soveltaa sitä kirjallisiin tuotoksiinsa.

Hylätty:

Opiskelijan teksteissä olevat kielivirheet haittaavat ymmärtämistä ratkaisevasti. Opiskelija ei kykene laatimaan selkeää ja yhtenäistä tekstiä, vaan tuotokset jäävät luettelomaisiksi ja irrallisiksi. Opiskelija ei osoita tunnistavansa muodollisen ja epämuodollisen kielen eroja, eikä osaa ottaa tekstin muodollisuusvaatimuksia huomioon kirjoituksissaan. Opiskelija ei osaa tuottaa oman alansa tekstejä eikä osoita ymmärtävänsä oman alansa ammattitekstiä. Opiskelija ei osaa ilmaista itseään ja näkemyksiään suomen kielellä ymmärrettävästi.

Course way of working and time table

Moodle-kurssipohja aukeaa 22.5.2023. Kurssi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen osan tehtävien pitää olla suoritettuna 30.6.2023.2023 mennessä, jotta voi jatkaa kurssin toiseen osaan. Toisen osan tehtävien tulee olla valmiita 31.7.2023 mennessä. Kaikki kurssin tehtävät palautetaan tuona aikana sovitulla tavalla Moodle-työtilaan.

Moodle-kurssipohja sulkeutuu 31.7.2023.