Spring
Course name Research-based Development
Course date 09.01.2023 - 30.04.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Emilia Lahdenperä
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 06.12.2022
Enrol

Research-based Development

09.01.2023 - 30.04.2023

Course description

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset: Eettinen osaaminen Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Prerequisites

AMK-tutkinto

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

Tentti muodostaa 50% arvosanasta. Esseekokoelma muodostaa 50% arvosanasta.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja koostuu kahdesta moduulista. Moduuli 1: itseopiskelu ja verkkotentti 2 op Moduuli 2: 4 webinaaria ja oppimistehtävät (esseekokoelma, vertaisarviointi ja itsearviointi) 3 op

Opetusmenetelmät: Verkkotentti, Yksilölliset oppimistehtävät: esseet, Pienryhmätyöskentely verkossa, Webinaarit, Verkkokeskustelut, Nauhoitetut verkkoluennot, podcastit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: tenttiin valmistautuminen + tentti: 54 tuntia, webinaarit: 12 tuntia, oppimistehtävät ja opiskelumateriaaliin tutustuminen: 69 tuntia. Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Course additional info

Verkkotentti: Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy ja Salonen, K., Saloranta, S., Hautala, T. & Kinos. S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun AMK (molemmat saatavissa e-kirjoina) ja muu opintojakson alussa ilmoitettava aineisto

Muu opetusmateriaali: Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin) tai Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Toim. J. Pernaa, Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. www.tenk.fi

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. 2019. https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa

Dodd, S-J. & Epstein, I. 2012. Practice-based research in social work: a guide for reluctant researchers. London; New York: Routledge. (soveltuvin osin) tai Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop. (soveltuvin osin) tai Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia : Elsevier/Saunders cop. (soveltuvin osin) tai Polit, D. F. & Beck, C.T. 2014. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins cop. (soveltuvin osin) tai Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Los Angeles: Sage. (soveltuvin osin)

Koskela, J. Kutinlahti, P., Hanhike, T., Martikainen, M. & Urjankangas, H.-M. 2015 Kokeileva kehittäminen. Työ- ja elinkeinoelämän julkaisuja. TEM raportteja 67/2015. Viitattu 22.1.2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-061-9. (soveltuvin osin)

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.