Spring
Course name Russian at Work 2
Course date 16.01.2023 - 05.03.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Natalia Bagrova
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Russian at Work 2

16.01.2023 - 05.03.2023

Course description

Tavoitteet:  Opiskelija osaa

  • käyttää työelämän viestintätilanteissa tarvittavia rakenteita ja sanastoa
  • viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö:

  • Tilanteet: puhelinkeskustelut, ongelmatilanteet, neuvottelut toimistossa, tuotteet, palvelut, tehdas, markkinointi.
  • Rakenteet: yritysviestinnälle ominaisia kielioppimuotoja, ajan ilmaukset, substantiivien ja adjektiivien sijamuodot yksikössä ja monikossa, verbit eri aikamuodossa, aspektit, passiivi.

Learning outcomes: Students are able to

  • use grammatical structures and vocabulary needed at work
  • communicate in spoken and written working life situations.

Content:

  • Situations: phone calls, difficult situations at work, negotiations, products, services, factory, marketing.
  • Grammar: structures typical of business communication, expressing time, cases of nouns and adjectives in singular and plural, verbs’ tenses, aspects, passive voice.

Prerequisites

Edeltävät opinnot Työelämän venäjää 1 suorittettuna, vastaavat taidot tai lukion lyhyt venäjä. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita. Taitotaso: vähintään A2.2.

Russian for Working Life 1 or equivalent skills or about three years of Russian studies at senior secondary school. Students speaking Russian as the mother tongue are not generally accepted to the course. CERF level: minimum A2.2.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Osallistuminen verkko-opetukseen (aikataulu selviään joulukuun aikana), suulliset harjoitukset ja palautettavat tehtävät suoritettuna. Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna: jos opiskelija ei osallistu etäluoennoille, hän itsenäisesti tutustuu kurssin materiaaleihin, palauttaa kirjaillisia ja suullisia tehtäviä ja suorittaa loppukoe.

Participating in online lectures (Timetable is available in December), speaking tasks and accepted obligatory assignments. Self-study: if the student does not participate in online lectures, he/she studies the materials of the course independently, submits all assignments, and passes the final exam.

 

 

Course additional info

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä.

Language of instructions: Finnish, English and Russian.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Use your student email, when you enroll for the course. An acceptance message will be send when places are full.