Fall
Course name The Basics of Service Design for Well-being at Work
Course date 01.08.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Minna Pietikäinen
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 31.08.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

The Basics of Service Design for Well-being at Work

01.08.2024 - 31.12.2024

Course description

 1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) käyt läpi työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja sitä miten niitä voidaan kehittää muotoilulla. Opintojakson myötä osaat käyttää tutkittuun tietoon perustuvia määritelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ymmärrät mitä hyötyä on käyttää muotoilun menetelmiä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mitä työhyvinvointimuotoilu tarkoittaa ja mikä on sen kehittämisprosessin tarkoitus.
 2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op) opit mitä kokemusperäisellä tiedolla tarkoitetaan ja miten sitä voi kerätä. Tunnistat keräämästäsi kokemusperäisestä tiedosta työhyvinvointiin vaikuttavat oleellisimmat osatekijät, osaat kiteyttää ne selkeästi ja tarkastella työyhteisökontekstissa. Opinnon myötä ymmärrät työntekijäkeskeisten näkökulmien tärkeyden työntekijäkeskeisessä kehittämisessä.
 3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op) opit kehittämään työhyvinvointiin vaikuttavaa tekijää työntekijäkeskeisesti ideoimalla, testaamalla ratkaisua ja luomalla suunnitelman kehittämäsi ratkaisun käytäntöön viemiseksi. Osaat myös kuvata sen miten työntekijät pidetään ratkaisujen kehittämisessä koko ajan mukana sekä pystyt kriittisesti tarkastelemaan valitsemasi ratkaisun työntekijäkeskeisyyttä.

Opintojakson moduulit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Prerequisites

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Assessment criteria

Hyväksytty arvosana edellyttää kehittämistehtävän tekemisen ja sen selkeän raportoinnin portfoliopohjaan. Portfoliosta tulee käydä ilmi kehittämistehtävän eteneminen vaiheittain ja opiskelijan itsenäiset ratkaisut kussakin vaiheessa sekä itsereflektio.

Course way of working and time table

Opintojen suoritusaika on 1.8.-31.12.2024. Opinnoilla ei ole määrättyä aloitus- ja lopetuspäivää. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulunsa mukaisesti. Suositeltava opintojakson toteuttamisaika on 3 kk.

Opettajat ovat tavattavissa Teamsissa kerran kuukaudessa Q & A -tilaisuudessa. Näiden tilaisuuksien aikataulu ja toimintatavat on kerrottu opintojakson Canvas-työtilassa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista:

 1. Työhyvinvointi, työntekijäkeskeisyys ja muotoilu -moduulissa (1 op) .
 2. Työntekijäkokemus ja tiedon kiteyttäminen -moduulissa (2 op).
 3. Työntekijäkokemuksesta ratkaisuihin -moduulissa (2 op).

Opintojakson moduulit suoritetaan edellä mainitussa järjestyksessä.

Opintojakso sisältää kehittämistehtävän, joka etenee ohjatusti askeltaen. Jotta ehdit suorittaa opintojakson syksyn aikana, suosittelemme että suoritat ensimmäisen moduulin syyskuun loppuun mennessä. Silloin sinulla on riittävästi aikaa tehdä moduulissa 2 ja 3 ohjaamamme kehittämistehtävän loppuvuoden aikana.

Course info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Huhta, M. & Myllyntaus, V. 2021. Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus. Helsinki: Alma Talent.

Manka, M-L.& Manka, M. 2016. Työhyvinvointi. Helsinki: Talentum Pro.

Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M.& Schneider, J. 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner’s handbook. First Edition. O’Reilly Media, Inc.

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Media Oy.

Jaakkola H., Pietikäinen M., Purola A. 2020. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu osallistamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä | Laurea Journal

Laurea 2020. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilu – Kehitä työhyvinvointia palvelumuotoilun keinoin – Laurea-ammattikorkeakoulu

Paulise, L. 2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021. Forbes. Viitattu 8.9.2021. 92% Of HR Leaders Set Employee Experience As Top Priority In 2021 (forbes.com)Links to an external site.

Pietikäinen M., 2020. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia. Laurea. Viitattu 8.9.2021. Työhyvinvointimuotoilulla tuottavuutta, työhyvinvointia ja loistavia asiakaskokemuksia | Laurea Journal

Vignoli M., Di Norcia M. & Bertolotti F. 2021. Designing services for employees’ wellbeing: principles for an improved employee experience. IdeaSquare Journal of Experimental Innovation. Bologna, Italia. 1-9. Viitattu 8.9.2021. https://doi.org/10.23726/cij.2021.997

Course additional info

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät.

Opiskelijan tehtävät ovat portfolio sekä canvas oppimisympäristön keskustelualustatehtävät.

Keskeistä opintojaksossa on kehittämistehtävän tekeminen. Canvas -työtilassa on omalle koneelle ladattava portfoliopohja, johon opiskelija raportoi kehittämistehtäväänsä vaihe vaiheelta. Portfolio palautetaan opintojakson päätteeksi.

Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen.

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi