Spring
Course name Careers in changing working life
Course date 18.01.2023 - 09.03.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Anu Järvensivu
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.11.2022 - 08.01.2023
Enrol

Careers in changing working life

18.01.2023 - 09.03.2023

Course description

Opinnoissa perehdytään työelämäntutkimuksen ajankohtaisiin keskusteluihin sekä erilaisiin tapoihin tarkastella työuria ja niiden muutoksia. Opintojaksolla tarkastellaan työuria sekä työyhteisöjen että yksilöiden näkökulmasta. Lisäksi pohditaan työurien suunnittelun mahdollisuuksia muuttuvassa työssä. Opintojaksolla tarkastellaan työelämän muutoksia kompleksisuuden ja systeemisyyden näkökulmista. Erityisesti muutoksia pohditaan kytkeytyneinä työpaikkatason toimiin ja yksilöiden työuraan ja työnteon tapoihin liittyviin ratkaisuihin.

Sisällöt: 

 • Työelämän muutos ja työelämäntutkimuksen ajankohtaiset kysymykset 
 • Moninaistuvat työurat ja työnteon muodot 
 • Erilaiset tavat lähestyä työuria ja niiden muutoksia 
 • Työurat organisaatioiden, yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmista 
 • Työurien ja erilaisten työnteon tapojen rakentaminen, hallinta ja kehittäminen eri konteksteissa

Tavoitteet: 

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija: 

 • ymmärtää työelämän muutoksia ja muutosten kompleksisen luonteen
 • tuntee työelämäntutkimuksen keskeiset käsitteet ja ajankohtaiset kansainväliset keskustelut
 • tuntee erilaisia ja erilaisiin tietoperustoihin pohjaavia tapoja lähestyä ja mallintaa työuria ja työnteon muotoja sekä osaa kytkeä näitä työelämän muutoksiin
 • ymmärtää työpaikkojen ja yksilöiden näkökulmat työurien kehittämiseen sekä osaa yhdistää näitä

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso opiskellaan kokonaan verkossa. Siihen sisältyy ennakkotehtävä ja kaksi puolen päivän webinaaria: alkuwebinaari ja loppuwebinaari. Webinaarit ovat yhteisöllisesti rakentuvia osallistumiseen perustuvia oppimistilaisuuksia, joten niitä ei nauhoiteta. Niihin ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua. Opetuksen pääpaino on itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa suoritettavissa oppimistehtävissä sekä loppuwebinaarin esityksissä. Arvioinnissa käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Opintojakson webinaarit:

 • 26.01.2023 14.00 – 16.00
 • 09.03.2023 14.00 – 17.00

Course info

Opintojakson suorittamiseksi vaaditaan kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokoneyhteys.