Summer
Course name Sleep for power!
Course date 15.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jatta Papunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sleep for power!

15.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi opinnot osaat

 • selittää uniterveyteen liittyvät käsitteet
 • selittää uniterveyden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille
 • analysoida omaa uniterveyttäsi suhteessa ravitsemukseen, unitottumuksiin, liikuntaan ja mielenhallintaan
 • käyttää unityökaluja oman uniterveytesi kehittämiseksi (oma työhyvinvointi)
 • nimetä esimiehen käytössä olevia menetelmiä työyhteisön uniterveyden parantamiseksi
 • johtaa työyhteisösi käytänteiden ja toimintamallien muutosta uniterveyttä suojaavaksi toimintatavaksi (työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus)

Sisältö

Opintojaksolla paneudut käytännönläheisesti uniterveyteen kahden kuukauden ajan. Analysoit omaa uniterveyttäsi, teet johtopäätöksiä ja laadit tavoitteita. Mietit keinoja tavoitteiden tueksi. Toteutat unimuotoilua ja analysoit muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Arvioit omaa edistymistäsi ja mietit uniterveyden juurruttamista omaan elämääsi. Sanalla sanoen: Tuunaat untasi! Esimies- ja työyhteisöosiossa laadit työyhteisössäsi uniterveyden suunnitelman ja toteutat sen. Analysoit vaikutuksia ja mietit pitkäaikaistoimenpiteitä työyhteisöösi.

 • Retkieväitä uniterveyteen 3 op (kaikille)
 • Työntekijän uniterveyden polku 2 op (työntekijöille ja opiskelijoille)
 • Työyhteisön uniterveyden polku 2 op (esimiehille, tiimivastaaville, päälliköille ja muille vastaavassa tehtävässä oleville)
 • Kaksi viimeksi mainittua ovat vaihtoehtoiset (valitse jompikumpi)

Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: http://sleepandwork.karelia.fi/sleep-well-and-work-well-hankkeesta/

Prerequisites

Monialainen toteutus. Ei edeltäviä tieto- tai taitovaatimuksia.

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: Kaikki verkkotehtävät on tehty. Koostava Unen tuunauspäiväkirja on hyväksytysti palautettu.

Course way of working and time table

5 op = 5 x 27 h = 135 h Kuormitus jakautuu unentuunausprosessin aikana kahdeksalle viikolle, noin 17 h/vko. Unentuunaus prosessi on kahdeksan viikon mittainen jatkumo. Se alkaa aiheeseen tutustumisella (yksi viikko) ja jatkuu oman unen ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnilla (yksi viikko). Analysoinnin perusteella laaditaan suunnitelma uniterveyden parantamiseksi (yksi viikko). Suunnitelma toteutetaan (kolme viikkoa) ja analysoidaan (kaksi viikkoa). Moodle-verkkototeutus sisältäen erilaisia podcasteja, videoita, luettavaa materiaalia, omaan elämään/työhön/esimiestyöhön liittyviä tehtäviä sekä työpajoja. Toteutus tukeutuu osin flipped learning -pedagogiikkaan ja strukturoituun etenemiseen opintojakson osioissa.

Oppimateriaali

 • Sleep Well – Work Well -hanke. Työhyvinvoinnin ja uniterveyden työkirja 2021.
 • Partinen M. & Huutoniemi A. 2018. Uniterveyskirja: nuku hyvin, voi hyvin. Docendo.
 • Tuomilehto H. & Vornanen J. 20219. Nukkumalla menestykseen. Tammi.
 • Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 29.9.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.