Summer
Course name Stay Well - Social Wellbeing and Mental Health
Course date 23.05.2022 - 26.06.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jukka Oksanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 08.05.2022
Implementation plan
Enrol

Stay Well - Social Wellbeing and Mental Health

23.05.2022 - 26.06.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tulee tietoiseksi perhetaustan vaikutuksesta hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden ja erilaisuuden hyväksymisen vaikutuksen hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • kykenee hahmottamaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksia oman alansa näkökulmasta
 • tuntee tunnetaitojen periaatteet
 • tietää, miten voi edistää mielen hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja
 • ymmärtää myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen prosessin ja kykenee tunnistamaan tapoja niiltä suojautumiseen
 • pystyy tunnistamaan traumaattisia kriisitilanteita, yksilöllisiä reaktioita niihin ja kriiseiltä suojaavia tekijöitä
 • tietää mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintajärjestelmän suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Sisältö:

 • Perheen, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • Sosialisaatio, sosiaalisen pääoman ja osallisuus
 • Erilaisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Suojaavat sosiaaliset verkostot
 • Henkilökohtaiset vahvuudet ja psykologinen joustavuus
 • Tunnetaidot
 • Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen
 • Suojautuminen myötätuntouupumukselta ja sijaistraumatisoinnilta
 • Kriisien tunnistaminen ja hallintataidot
 • Sosiaalisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

Assessment criteria

Oppimispäiväkirja (asteikolla 0-5). Moodle-keskustelu voi nostaa tai laskea numeroa yhdellä arvosanalla.

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:

 • etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
 • käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
 • perustella toimintaansa johdonmukaisesti
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

 • käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
 • soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
 • arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Course way of working and time table

Kurssi on täysin Moodlessa tehtävä etäkurssi. Moodlessa viikkotehtäviä (keskustelualue pienryhmässä viikkomateriaalista). Oppimispäiväkirja.

Kurssi koostuu viidestä viikosta. 1. viikko: hyvinvointi ja sen taustatekijät

2. viikko: stressinhallinta ja ongelmienratkaiseminen

3. viikko: tunne- ja ajattelunhallintataidot TAI kriisit

4. viikko sosiaalisuus TAI kriisit

5. viikko: oppimispäiväkirjan palautus