Energiatehokkuus

-
5 ECTS

Hub:  Technology

Course language: 
Course description: 

Opintojakso koostuu seuraavista aiheista: energiatehokkuus, hiilijalanjälki, Suomen energiastrategia ja IEA, autojen käyttövoiman kehitys, uusiutuva energia, tuulivoima, aurinkoenergia, polttokennot ja energian varastointi.
Opetusmenetelmät ja opintojen suorittaminen.

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin ja oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä on runsaasti linkkimateriaalia, johon tulee perehtyä tehtävistä suoriutumiseksi. Tehtävät ovat opettajalle palautettavia yksilötyönä tehtäviä lasku- ja /tai raportointitehtäviä, koko ryhmän keskustelutehtäviä sekä pienemmässä ryhmässä tehtävä ryhmätyö. Myös parityönä voi osan tehtävistä suorittaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä energiatehokkuudella ja hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Hän osaa kiinnittää huomioita energiatehokkuuteen niin omassa kulutuksessaan kuin tietyissä teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa. Hän kykenee seuraamaan alan ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä keskustelua. Opiskelija tuntee tärkeimmät uusiutuvan energian muodot ja osaa laskea ja arvioida niiden hyötyjä eri olosuhteissa.

Working methods and scheduling: Verkko-opinnot
Assessment: 
Hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opintojakso suoritetaan sille asetetussa ajassa, keskusteluihin ja ryhmätehtäviin osallistuminen on aktiivista ja tehtävävastauksissaan opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson keskeiset asiat.
Earlier education: Opintojakso soveltuu erityisesti tekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä muille energian kulutuksen ja säästämisen laskemisesta kiinnostuneille.
Teacher(s): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Queries related to enrollment practices: averko@centria.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 13.09.2019
Date: 02.10.2019 - 18.12.2019