Gerontologinen hoitotyö

-
3 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet:
Opiskelija:
– osaa kohdata ja toimia ikääntyneen asiakkaan erilaisissa hoitoympäristöissä
– ymmärtää erilaisten sairauksien merkityksen ikääntyneiden hoitotyössä
– kykenee yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen moniammatillisissa työryhmissä sekä asiakkaan kanssa
– osaa toteuttaa iäkkään lääkehoitoa
– osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida iäkkään hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitotyötä
– ymmärtää kotihoitotyön haasteet ja osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja hänen läheisiään

Sisältö:
– Osaaminen ikääntyneen hoitotyössä, toiminta moniammatillisessa työryhmässä
– Ikääntyneen toimintakyky ja edellytykset (biologinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanheneminen sekä ravitsemukseen liittyvät haasteet hoitotyössä)
– Ikääntyneen mielenterveys (voimavaralähtöisyys ikääntyneen hoitotyössä, ikääntyneiden alkoholin käyttö, ikääntyneiden kaltoinkohtelu)
– Ikääntyneen lääkehoito
– Erilaiset ikääntyneet asiakkaana (asiakkaana muistisairas ikääntynyt, akuutisti sairastunut ikääntynyt)
– Ikääntyneen saattohoito
– Ikääntyneen kotona asumisen tukeminen
– Ikääntyneen hoitaminen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palvelujärjestelmässä sekä erilaisissa
hoitoympäristöissä

Working methods and scheduling: 

Perehtymällä Moodle verkkoympäristössä oleviin tehtäviin ja materiaaleihin (videot, artikkelit), sekä osallistumalla keskustelualueelle ja tekemällä lopputentti verkossa.

Assessment: 

Numeroarvio 1-5. Opiskelija tekee Moodlessa olevat tehtävät, osallistuu keskustelualueelle ja tekee loppukokeen hyväksytysti määräajassa.

Earlier education: 

Opintojakso soveltuu sairaanhoitajaopiskelijoille

Teacher(s): Virpi Salo
Email: virpi.salo@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 08.09.2019
Date: 16.09.2019 - 05.12.2019
COURSE FULL