Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Opintojakso jakautuu kahteen osa-alueeseen: henkilöstöjohtaminen 3 op ja työoikeus 2 op.

Objectives: Tavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella henkilöstöjohtamisen asemaa ja merkitystä erilaisten maatilayritysten toiminnassa. Hän ymmärtää ja osaa selostaa esimiestyön ja johtajuuden kokonaisuuden sekä henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet tulokselliselle toiminnalle. Opiskelija tietää henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet sekä saa valmiuksia toimia esimiehenä ja työntekijänä. Opiskelija tuntee työoikeudellisen järjestelmän ja osaa soveltaa käytäntöön työsuhteeseen liittyviä osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia lainsäännöksiä. Opiskelija osaa etsiä Finlexistä tietoa tärkeimmistä työoikeuteen kuuluvista säännöksistä.

Sisältö: Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, esimiestyön kokonaisuus ja henkilöstöjohtamisen kenttä, johon kuuluvat mm. esimiehen tehtävät, johtamistyylit, toimiminen työnantajana ja yrityksen keulakuvana, rekrytointi, perehdytys, kehityskeskustelut, palaute, palkitseminen, motivointi, organisaatioviestintä. Henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden yhteys. Työsopimuslain, työturvallisuuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain sekä työehtosopimuslain keskeiset säännökset. Työaikamääräysten ja työntekijän sosiaaliturvan pääpiirteet.
Working methods and scheduling: 

Opintojakso pitää sisällään erilaisia tehtäviä (esim. oikeustapausharjoituksia ja tiedonhakutehtäviä), tenttiä ei ole. Tehtävät ovat sekä ryhmä- että yksilötöitä.

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Earlier education: Edeltävyysehtoja ei ole.
Teacher(s): Marjo Latva-Kyyny
Email: 040 830 0423, marjo.latva-kyyny@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 24.04.2019 - 18.08.2019
COURSE FULL