Johdatus säveltämiseen – työkaluja musiikkipedagogeille

-
5 ECTS

Hub:  Culture

Course language: 
Course description: 

Tavoitteet: Opintojakson ja siihen sisältyvän digitaalisen oppimateriaalin tavoitteena on antaa tuleville ja nykyisille soitonopettajille sekä muusikoille työkaluja siihen, mitä luovia mahdollisuuksia mm. musiikkioppilaitosten uudistuneet opetussuunnitelmat antavat ja edellyttävät instrumenttiopintojen osalta. Opetussuunnitelmissa ovat voimakkaasti esillä säveltäminen, improvisointi ja vapaa säestys, joista kahta ensin mainittua on mahdollisuus opiskella tässä yhteydessä. Kurssin materiaali painottaa käytännönläheisyyttä ja pedagogista aspektia.

Sisältö: Verkko-opintoina suoritettava opintojakso on suunnattu ensi sijassa musiikkioppilaitosten opettajille ja niiksi opiskeleville, mutta myös kuoronjohtajat, kirkkomuusikot, koulujen musiikinopettajat jne. ovat tervetulleita. Sisältö keskittyy säveltämisen perusasioihin länsimaisen taidemusiikin (ns. klassisen musiikin) pohjalta, ja kurssilla käsiteltävät asiat ovat sovellettavissa sekä instrumentaali- että vokaalimusiikkiin.
Opintojaksolla ei käsitellä nuotinkirjoitusohjelmien käyttöä eikä muita musiikkiteknologiaan liittyviä asioita. Suoritettavat nuotinnettavat tehtävät voidaan kirjoittaa joko nuotinnusohjelmalla tai siististi käsin.

Working methods and scheduling: 

Opintojakso on verkkokurssi, jossa koko opiskelumateriaali on Moodle-alustalla. Opiskelija tekee opintojakson tehtävät itsenäisesti kurssialustalla annettujen ohjeiden perusteella ja palauttaa ne kurssialustalla olevaan tehtävien palautuslaatikkoon. Opiskelija saa tehtävistään palautetta kurssin opettajalta / opettajilta. Mikäli yksittäinen tehtävä ei ole suoritettu hyväksytysti, antaa opettaja täydennys- / korjausohjeet.

Kokonaisuus koostuu aloitustehtävästä, kolmesta 1 op:n moduulista sekä yhdestä 2 op:n lopputyöstä. Aloitustehtävässä opiskelija määrittelee alustavasti tavoitteensa lopputyötä varten. Lopputyö voi olla itsenäinen opetuskäyttöön tarkoitettu sävellys tai esim. kokoelma etydejä tai harjoitteita. Kun tavoitteet on määritelty, moduulien tehtäviä voidaan suunnata mahdollisuuksien mukaan siten, että ne tukevat osaltaan lopputyön tekemistä.
Kullakin moduulilla on oma aihepiirinsä, jota käsitellään tehtävien avulla analyysin, improvisaation ja säveltämisen näkökulmista. Analyysitehtävissä tutkitaan musiikkiesimerkkejä kulloinkin tarkasteltavan aihepiirin kannalta. Improvisaatiotehtävissä samoja asioita käsitellään improvisaation kautta, ja sävellystehtävissä työstetään nuotinnettu versio. Tehtävien eri näkökulmat tukevat toisiaan, ja usein on hyväksi työstää asioita rinnakkain eri näkökulmista.

Opintojakso toteutuu 2.9.2019-30.4.2020 välisenä aikana. Opintojakso on tiivis paketti, jonka suorittamiseen on aikaa koko lukuvuosi huhtikuun loppuun asti.

Assessment: 

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Arviointi hyväksytty / hylätty.

Earlier education: Osallistuminen edellyttää hyvää soitto- ja nuotinlukutaitoa sekä perustietoja musiikin teoriasta. Tärkeintä on oma motivaatio, kiinnostus säveltämiseen ja omien sävellystaitojen kehittämiseen.
Teacher(s): Jouko Tötterström
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@oamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 29.08.2019
Date: 02.09.2019 - 30.04.2020
COURSE FULL