Muuttuvat sosiaaliset ongelmat

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
-ymmärtää sosiaaliset ongelmat oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuudenkysymyksinä (EH, TO)
-tunnistaa ja osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia aiheuttavia tekijöitä (AO, LO)
-osaa soveltaa oppimaansa asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden arvioimisessa

Sisältö:
-sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
-rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
-sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
-yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Working methods and scheduling: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa opiskellen. Opintojakson toteutuksessa korostuu tutkiva oppiminen, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja vastuullisuutta oman opiskeluaikataulun suunnittelemiseen ja siinä pysymiseen. Opiskelija voi valintansa mukaan hyödyntää parin tai ryhmän kanssa työskentelyä tehtävien suorittamisessa tai vaihtoehtoisesti suorittaa kaikki tehtävät itsenäisesti. Opintojakso on jaoteltu teemoihin, joita tarkastellaan kahden viikon jaksoissa. Teeman käsittely sisältää opettajajohtoisen johdannon, tehtäväksiannon sekä itsenäisen työn osuuden, josta opiskelija koostaa ohjeistuksen mukaisen kirjallisen tehtävän. Tehtävät tulee palauttaa niille varatun aikataulun mukaisesti. Opintojakson aikana opettajan ohjausta on saatavilla orientoitumiseksi kurssin suorittamiseen sekä aina uuden teeman alkamisen yhteydessä. Kaikki opintojakson kirjalliset tehtävät sekä portfolio tulee olla palautettuna viimeistään 31.12.2019. Kurssin arviointi ja palaute valmistuu 31.1.2020 mennessä.
Assessment: 
Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla hylätty-5. Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen ja sitoutumiseen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemiseen, jotka käydään yhteisesti läpi kontaktiopetuksen puitteissa. Opintojakson toteutustapa edellyttää sitoutumista suoritusmuotoon niin, että opiskelija on kontaktikerroilla paikalla (yhden kerran voi olla pois) ja on tehnyt sovitut tehtävät määräpäivämääriin mennessä. Kiitettävä (5): Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet: Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla. Ammatillinen toiminta: Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus: Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Hyvä (3-4): Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet: Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla. Ammatillinen toiminta: Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus: Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Tyydyttävä (1-2): Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet: Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla. Ammatillinen toiminta: Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus: Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Info: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Earlier education: Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.
Teacher(s): Teija Kynkäänniemi
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@lapinamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 23.10.2019 - 31.12.2019