Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opintokokonaisuudessa käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Kohderyhmä/Osallistujat: Monialaisesti kaikki terveyden-ja sosiaalihuollon ammattia opiskelevat sekä työntekijät

Osaamistavoitteet

– Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
– Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
– Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
– Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
– Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
– Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Keskeinen sisältö

– Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
– Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
– Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle). Opintojakso toteutuu Oulun ammattikorkeakoulun Moodle-alustalla.

Assessment: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti annettuihin verkkotehtäviin.
Arviointiasteikko: S/0 (hyväksytty/hylätty)

Info: 

Opintojakso tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä Oulun AMK:n, Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Metropolia AMK, Tampereen AMK:n ja THL:n kanssa. Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä. Opintojakso toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa.

Earlier education: - Joko terveydenhuollon perustutkinnon suorittavan tai jo alalla olevan täydennyskoulutus.
Teacher(s): Päivi Hoffrén
Email: paivi.hoffren@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 30.09.2019 - 01.12.2019
COURSE FULL