Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opiskelija hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen ohjausjärjestelmän sekä tuntee keskeisen lainsäädännön ja toiminnan periaatteet. Opiskelija pystyy sijoittamaan oman koulutusalansa osaksi julkista ja yksityistä palvelujärjestelmää sekä tunnistaa kolmannen sektorin yhteistyökumppanina. Opiskelija osaa määritellä ja suunnitella projektin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa selittää sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja palvelujärjestelmän.
•osaa tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon keskeistä lainsäädäntöä.
•ymmärtää oman ammattialansa roolin osana moniammatillista tiimiä.
•tietää, millaisia tavoitteita sote- ja maakuntauudistuksella on.
•osaa soveltaa edellä mainittuja sisältöjä opintojaksolla käsiteltävään asiakastapaukseen.

Sisältö
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), EU ja WHO, Valvira, Avi, Ohjaus- ja palvelujärjestelmä, palveluohjaus, palveluketju, lait ja asetukset, sosiaali- ja kuntoutuspalvelut, käypähoitosuositukset, näyttöön perustuva hoitotyö, laatusuositukset, Kanta, monialainen yhteistyö, maksut ja etuudet, dokumentointi.

Working methods and scheduling: Itsenäinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävä.
Assessment: 
Hyväksytty/Hylätty
Earlier education: Ei vaadita edeltäviä opintoja
Teacher(s): Tuula Juvakka
Email: tuula.juvakka@saimia.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@saimia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 08.09.2019
Date: 16.09.2019 - 31.12.2019