Sosiaalilainsäädäntö

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Sosiaalilainsäädännön verkkokurssilla otat haltuusi keskeisen sosiaalilainsäädännön, jota tarvitset työskennellessäsi sosionomina. Opintojaksolla perehdytään keskeiseen sosiaalialan lainsäädäntöön. Jokaisen teemaan liittyy verkkoluentoja. ja tehtäviä. Lopussa Moodlessa on soveltava tentti. Voit suorittaa opintojakson jo 4 opintopisteen tai 5 opintopisteen suuruisena.

Osaamistavoitteet

-hallitsee sosiaali- ja varhaiskasvatusalaa koskevan puitelainsäädännön pääpiirteittäin
-ymmärtää sosiaalioikeudellisen ajattelun ja oikeusperiaatteet sekä sitä koskevat oikeuslähteet
-osaa soveltaa sosionomina lainsäädäntöä asiakastapauksissa
-tietää hyvän hallinnon periaatteet sekä muutoksenhakujärjestelmät

Keskeinen sisältö

4 op:
– johdatus oikeudelliseen ajatteluun ja sosiaalilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen
-sosiaalioikeus ja sosiaalioikeuden oikeuslähteet ja oikeusperiaatteet
– sosiaalihuoltolaki ja sen soveltaminen
-asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
– erityislainsäädäntö (mm. lastensuojelulaki, varhaiskasvatus, ikääntyneet ja vammaisuudet, oppilashuolto)
-asiakasmaksut ja edunvalvonta
1 op:
-hyvän hallinnon periaatteet, hallintolaki & muutoksenhaku

Working methods and scheduling: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.
Arviointiasteikko: 0-5

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Minna Kaija-Kortelainen
Email: minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@savonia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 09.09.2019
Date: 16.09.2019 - 20.12.2019
COURSE FULL