Strateginen yritysvastuu

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Business, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Yritysvastuusta on tullut viime vuosina olennainen osa yhä useamman yrityksen strategista johtamista. Tänä päivänä yritysvastuussa ei ole enää kyse siitä, että yritys pyrkii minimoimaan toimintansa aiheuttamat haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Strateginen yritysvastuu tarkoittaa sitä, että yritysvastuu nähdään osana yrityksen strategiaa ja arvonluontiprosessia. Tällä kurssilla perehdyt uusimpiin yritysvastuun ajatuksiin ja malleihin, ja opit näkemään yritysvastuun osana yrityksen johtamista. Kurssilla käsitellään sekä teoriaa että mielenkiintoisia yritysesimerkkejä.

Objectives: Keskeiset sisällöt:
- yritysvastuuajattelun kehittyminen
- yritysvastuu osana yrityksen strategiaa
- yritysvastuun johtaminen
- keskeiset yritysvastuun näkökulmat
- yritysvastuusta viestintä ja raportoiminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä, mitä strateginen yritysvastuu yrityksen johtamisessa tarkoittaa ja kertoa, mitä hyötyä siitä on yritykselle
- osaa tunnistaa yrityksen tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät sidosryhmät
- osaa esitellä erilaisia yritysvastuun osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yrityksille, ympäristölle ja yhteiskunnalle
- osaa määritellä mitä nettopositiivisuus ja jaetun arvon käsite tarkoittaa
- osaa kertoa miten vastuullisuutta voi johtaa ja miten siitä voi raportoida
Working methods and scheduling: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Niina Suuronen
Email: niina.suuronen@savonia.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 01.06.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL