Visuaalisen viestinnän perusteet

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone

Course language: 
Course description: 

Opintojaksolla käydään läpi kuvallisen ilmaisun ja sommittelun perusteet, kuvakulmat ja kuvakoot sekä taittotyylit, talotyylin ja julkaisujen toteutuksen perusteet. Opiskelijat laativatanalyyseja ja tuotoksia, joita arvioidaan paitsi tutorin myös vertaisarvioinnin kautta. Opiskelijat tuovat arvioitaviksi myös omia suunnittelemiaan tuotteita ja ottamiaan valokuvia ja tekemiään videoklippejä, joista verkkokeskustelujen avulla laaditaan analyyseja. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiin jakso kerrallaan. Opintojakson materiaali on koottu Optima-oppimisympäristöön.

Opintojaksolla tutustutaan sekä painotalon ohjeistukseen että graafiseen ohjeistukseen. Ohjeistuksia hyödynnetään tehtävissä. Opinnot suoritetaan palauttamalla tehtävät sekä osallistumalla verkkokeskusteluun (vertaisarviointi) sitä edellyttävissä tehtävissä. Opintoihin ei kuulu tenttiä.

Objectives: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kuvallisen ilmaisun ja graafisen suunnittelun perusteet, pystyy tuottamaan laadukasta kuvallista sisältöä valokuvin, piirroksin, esittein ja videoin. Hän osaa soveltaa sommittelun ja taiton perusteita, sekä analysoida valokuvien, piirrosten ja liikkuvan kuvan sanomaa. Hän osaa käyttää värejä ja muotoja sekä erilaisia typografioita tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi hän pystyy arvioimaan erilaisia taittotyylejä sekä suunnittelemaan pienimuotoisia graafisia tuotteita, joihin hän suunnittelee tehokkaan kuvallisen sisällön ja kykenee ottamaan huomioon tekniset seikat ja painon vaatimukset. Opiskelija osaa myös ottaa huomioon luettavuuden periaatteet toteuttaessaan harjoitustehtäviä. Opiskelija osaa tehdä tiedonhakua erilaisista visuaalista viestintää koskevista asiakirjoista ja ohjeistuksista sekä soveltaa sitä tehtävissä. Opiskelija tuntee alan peruskäsitteitä ja käyttää niitä tehtävissä.
Working methods and scheduling: 

Verkko-opinnot

Assessment: 

“0-5.
Arvosana muodostuu tehtävistä, ja opiskelijan aktiivisuudesta keskustelualustoilla. Jos joku tehtävä jää palauttamatta, se alentaa kokonaisarvosanaa.”

Teacher(s): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Queries related to enrollment practices: averko@centria.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 08.05.2019 - 28.08.2019
COURSE FULL