Energiatehokkuus

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso koostuu seuraavista aiheista: energiatehokkuus, hiilijalanjälki, Suomen energiastrategia ja IEA, autojen käyttövoiman kehitys, uusiutuva energia, tuulivoima, aurinkoenergia, polttokennot ja energian varastointi.
Opetusmenetelmät ja opintojen suorittaminen.

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina. Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin ja oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä on runsaasti linkkimateriaalia, johon tulee perehtyä tehtävistä suoriutumiseksi. Tehtävät ovat opettajalle palautettavia yksilötyönä tehtäviä lasku- ja /tai raportointitehtäviä, koko ryhmän keskustelutehtäviä sekä pienemmässä ryhmässä tehtävä ryhmätyö. Myös parityönä voi osan tehtävistä suorittaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä energiatehokkuudella ja hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Hän osaa kiinnittää huomioita energiatehokkuuteen niin omassa kulutuksessaan kuin tietyissä teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa. Hän kykenee seuraamaan alan ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä keskustelua. Opiskelija tuntee tärkeimmät uusiutuvan energian muodot ja osaa laskea ja arvioida niiden hyötyjä eri olosuhteissa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että opintojakso suoritetaan sille asetetussa ajassa, keskusteluihin ja ryhmätehtäviin osallistuminen on aktiivista ja tehtävävastauksissaan opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson keskeiset asiat.
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso soveltuu erityisesti tekniikan koulutusalojen opiskelijoille sekä muille energian kulutuksen ja säästämisen laskemisesta kiinnostuneille.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019